11.04.2011 г.

Сметната палата извърши одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

Одитът обхвана проверка на тридесет и пет политически партии за съответствие на финансовата им дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното им имущество с изискванията на Закона за политическите партии (ЗПП) и Закона за счетоводството (ЗСч). При анализа на предоставената информация са взети под внимание резултатите от извършения от Сметната палата одит на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи по предизборната кампания за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и за избиране на народни представители през 2009 г.

Обобщени констатации и изводи:

1. По съответствието на финансовата дейност на политическите партии с нормативните изисквания относно:
1.1 Изготвяне и представяне на годишните финансови отчети за 2009 г. на Сметната палата
Спазени са нормативните изисквания за изготвяне и представяне пред Сметната палата на годишен финансов отчет за 2009 г. от одитираните партии, с изключение на ПП „БЗНС”, представила отчета си след законово определения срок, с което нарушава изискванията на чл. 34, ал. 4 от ЗПП и ПП „Отечествена партия”, чийто отчет е съставен от лице, което не отговаря на законовите изисквания на чл. 35 от ЗСч относно задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него трудов стаж.
В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, е извършен независим финансов одит и заверка от регистрирани одитори на годишните финансови отчети на политическите партии, които са получили или изразходвали суми и/или друго имущество на стойност над 50 000 лв.

1.2 Счетоводно отразяване на набраните приходи и извършените разходи
Счетоводното отчитане на приходите и разходите на одитираните партии е извършено по индивидуални сметкопланове, утвърдени от ръководството на партиите, съгласно изискването на чл. 5, ал. 1 от ЗСч. Изискването не е спазено от ПП „Отечествена партия”.
Спазени са разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от ЗСч от партиите, при които за отчетния период има основание да се извърши инвентаризация на активите и пасивите с цел достоверното им представяне в годишния финансов отчет, с изключение на ПП „Земеделски народен съюз”(“ЗНС”).
Не е спазен основният счетоводен принцип, регламентиран с чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗСч, за текущо начисляване на получените приходи и извършените разходи от четири партии (ПП „Лидер”, ПП „Отечествена партия”, ПП „РЗС” и ПП „ЗНС”).
Не е спазен основният счетоводен принцип, регламентиран с чл. 4, ал. 1, т. 7 от ЗСч, за стойностна връзка между начален и краен баланс от ПП „Атака”.
Не е спазен основният счетоводен принцип, регламентиран с чл. 4, ал. 3, т. 1 от ЗСч, за документална обоснованост на стопанските операции от ПП „Отечествена партия”.
Допуснати са пропуски по прилагането на основните счетоводни принципи, регламентирани в чл. 4 от ЗСч, при съставянето на годишния финансов отчет на ПП „БЗНС”.
Нарушени са изискванията на чл. 23, ал. 2 от ЗСч за вярно и честно представяне на финансовото състояние на предприятието от десет партии (ПП „Атака”, ПП „Българска нова демокрация”(“БНД”), ПП „БЗНС”, ПП „ВМРО-БНД”, ПП „ЗНС”, ПП „Национално движение за спасение на отечеството”(“НДСО”), ПП „Обединени земеделци”, ПП „Отечествена партия”, ПП „РЗС”, ПП „СПС „Защита”).
Нарушени са изискванията на т. 24.1, б. „а” и „б” от СС № 1 „Представяне на финансови отчети” във връзка с т. 9 от СС № 4 „Отчитане на амортизации” относно липсата на оповестена обосновка за промяна в методите на амортизация от ПП „Атака”.

1.3 Забрана за извършване на стопанска дейност и учредяване и участие в търговски дружества и кооперации
С реализирането на приходи от предоставени държавни/общински помещения четири партии (ПП „БСП”, ПП „БЗНС”, ПП ”ГЕРБ” и ПП „Движение Гергьовден”) нарушават забраната на чл. 22, ал. 1 от ЗПП за извършване на стопанска дейност. Отделни политически партии извършват през отчетния период разрешена от закона стопанска дейност – издателска дейност.
Спазени са забраните на чл. 22, ал. 2 от ЗПП за учредяване и за участие в търговски дружества и кооперации от всички одитирани партии.

1.4 Създаване и водене на публичен регистър на интернет страницата на политическата партия.
Одитираните политическите партии са създали и водят публични регистри на интернет страниците си, съгласно влезлите в сила от 23.01.2009 г. изисквания на чл. 29, ал.ал. 2 и 4 от ЗПП. Допуснати са пропуски относно оповестяването на част от информацията, както следва: декларации за произхода на средствата за дарения в размер над 5 000 лв. - от ПП „РЗС”; наименованията на социологическите и рекламните агенции, които работят с партиите - от ПП „БСП”, ПП „ВМРО-БНД”, ПП „НДСВ” и ПП „РЗС”; притежаваните недвижими имоти - от ПП „БСДП”; годишните финансови отчети - от ПП „ВМРО-БНД” и ПП „РЗС”.
Политическите партии „НДСО”, „Отечествена партия” и „Рома” нямат интернет страници и не са създали публични регистри през 2009 г.

2. По законосъобразността на приходите и разходите на политическите партии
Уставите на ПП „БЗНС”, ПП „ЗС Ал. Стамболийски”, ПП „НДСО”, ПП „Движение Гергьовден”, ПП „СПС „Защита” и ПП „ССД” не са приведени в съответствие с изменението на ЗПП относно набирането на средства (забраната за получаване на средства от юридически лица).

2.1 Приходи
Държавна субсидия
За одитирания период тридесет политически партии получават държавна субсидия. От тях десет партии получават субсидия от 40-то и 41-то Народни събрания, дванадесет партии получават субсидия от 40-то Народно събрание и седем партии получават субсидия от 41-то Народно събрание.
През 2009 г. за мандата на 40-то Народно събрание (първото шестмесечие на годината) на политическите партии, отговарящи на законовите условия, е преведена държавна субсидия в общ размер на 21 884 768 лв. За частта от мандата на 41-то Народно събрание (второто шестмесечие на годината) е преведена държавна субсидия в общ размер на 46 651 429 лв.
Спазени са изискванията на чл. 25 от ЗПП за получаване на държавна субсидия от политическите партии през 2009 г.
Спазена е законовата забрана на чл. 28, ал. 2 от ЗПП - получената от политическите партии държавна субсидия през 2009 г. не е предоставяна за обезпечение на вземания на трети лица.

Дарения
При получаването на дарения от одитираните политически партии са допуснати следните нарушения:
а) нарушено е изискването на чл. 23, ал. 2 от ЗПП дарението от едно физическо лице за една календарна година да не надхвърля 10 000 лв. от ПП „Лидер” за двама дарители;
б) нарушена е забраната на чл. 24, т. 1 от ЗПП за получаване на анонимни дарения от ПП „ВМРО-БНД” и ПП „ЗНС” (относно изплатени наеми), ПП „НДСВ” (относно изплатени разходи за предизборните кампании), ПП „РЗС” (относно изплатени разходи за предизборни кампании);
в) в нарушение на забраната на чл. 24, т. 2 от ЗПП за получаване от политическите партии на средства от юридически лица ПП „Атака”, ПП „Нова зора” и ПП „СПС „Защита” получават средства от ПП „НДСО”. Забраната е нарушена и от ПП „ДСБ” с получаването на дарения от юридическо лице и едноличен търговец, ползвали съвместно с партията, предоставени й под наем имоти;
г) ПП „СПС „Защита” не декларира получено дарение от физическо лице в декларацията към годишния си финансов отчет по чл. 34, ал. 4 от ЗПП;
д) не са спазени изискванията на Закона за местни данъци и такси за деклариране на получените дарения и плащане на данък върху размера им от ПП „Българска социалдемокрация” и ПП „БНД”.

Приходи от собствени недвижими имоти
ПП “БСП” и ПП “БСДП” отчитат приходи от отдаване под наем на собствени недвижими имоти, които са регламентирани като собствени приходи на политическите партии в чл. 23, ал. 1, т. 2 от ЗПП.

Не са спазени разпоредбите на чл. 92 от ЗКПО относно отчитането на извършваната стопанска дейност и представянето на годишна данъчна декларация за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък от ПП „БСП”, ПП „БЗНС” и ПП „Обединени земеделци”.

Заеми от банки
През 2009 г. ПП „ГЕРБ”, ПП „Евророма”, ПП „ДСБ” и ПП „Новото време” ползват заеми при спазване ограничителните условия на чл. 23, ал. 3 от ЗПП относно размера на ползваните от политическите партии заеми от банки.

ПП „ЕНП” ползва заем, предоставен от организация с нестопанска цел в частна полза. Заемът е отпуснат и изплатен през отчетния период. Със средствата от заема партията е изплатила разходи за наем за наети от нея от частно юридическо лице помещения.

2.2. Разходи
Извършените от политическите партии разходи за 2009 г. са в съответствие с изискванията на чл. 29 от ЗПП - подготовка и участие в избори, осигуряване на работата на партийните структури, организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността на партиите разходи. Изключение правят разходите на ПП „НДСО” за предоставяне на средства от полагащата им се държавна субсидия за 2009 г. в полза на други политически партии. Разходите са неприсъщи за дейността на политическа партия и са в нарушение на чл. 29 от ЗПП.

През 2009 г. ПП „ДПС” и ПП „ДСБ” предоставят заеми за подпомагане на членове на партиите, по тяхно искане. Предоставените заеми не са възстановени от заемополучателите.

3. По управлението на предоставеното имущество - частна държавна/общинска собственост
През 2009 г. от одитираните политически партии тридесет и една ползват предоставени под наем държавни/общински имоти по реда на чл. 31 и чл. 32 от ЗПП.

Допуснато е неплащане на наемните цени по договорите за наемане на помещения под наем за повече от три месеца и/или системното им неплащане в срок от седемнадесет политически партии, както следва: ПП „Атака” – по 15 договора (дължимите суми са изплатени през 2010 г.); ПП „БСП” – по 26 договора; ПП „ВМРО-БНД” – по 10 договора; ПП „ГЕРБ” – по 2 договора; ПП „ДПС” – по 32 договора (дължимите суми са изплатени през 2010 г.); ПП „ДСБ” – по 10 договора (дължимите суми по 9 договора са изплатени през 2010 г.); ПП „ДП” – по 3 договора; ПП „ЗНС” – по 9 договора; ПП „КПБ” – по 1 договор; ПП „НДСВ” – по 18 договора (дължимите суми са изплатени през 2010 г.); ПП „Новото време” – по 1 договор; ПП „Обединени земеделци” – по един договор; ПП „ПБС” – по един договор; ПП „Рома” – по два договора; ПП „РЗС” – по 4 договора; ПП „Социалдемократи” – по 6 договора и ПП „СДС” – по 31 договора (дължимите суми по 25 от тях са изплатени през 2010 г.). Създадени са предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от ЗПП за прекратяване на наемните правоотношения от страна на наемодателите.
Нарушена е забраната на чл. 32, ал. 2 от ЗПП за преотдаване под наем на предоставени на партиите помещения от ПП „БСП” – един договор и от ПП „Гергьовден” - два договора. Създадени са предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от ЗПП за прекратяване на наемните правоотношения от страна на наемодателите.

Нарушени са изискванията на чл. 32, ал. 2 от ЗПП помещенията да се ползват за цели, пряко свързани с дейността на партията при преотстъпването им за ползване от трети лица от: ПП „Атака” – 2 договора; ПП „БСП” – 9 договора; ПП „ДПС” – един договор; ПП „НДСВ” – два договора; ПП „Обединени земеделци” – един договор; ПП „ПБС” – един договор; ПП „СДС” – един договор и ПП „ССД” – един договор. Създадени са предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от ЗПП за прекратяване на наемните правоотношения от страна на наемодателите.

След изборите за 41-во Народно събрание ПП „БНД”, ПП „БЗНС”, ПП „ВМРО-БНД”, ПП „ Движение Гергьовден”, ПП „Демократическа партия”, ПП „Евророма”, ПП „Зелена партия – българските зелени”, ПП „ЗНС”, ПП „Новото време”, ПП „Социалдемократи” и ПП „ССД” не отговарят на изискванията на чл. 31 от ЗПП за предоставяне на помещения от държавата и общините за осъществяване на дейността си. До приключване на одита голяма част от договорите за отдаване под наем с изброените партии са прекратени от наемодателите.

През 2009 г. ПП „Българска партия Бъдеще” ползва помещение под наем по договор с община Сливен, ПП „Българска социалдемокрация” – с община Ботевград, ПП „Движение Нашият град” – с община Провадия, ПП „Отечество” – с община Провадия, ПП „СПС „Защита” – с община Стара Загора, ПП „Съюз на репресираните” – с община Стара Загора и ПП „Християн-социален съюз” – с община Перник. Изброените политически партии не отговарят на изискванията на чл. 31 от ЗПП за предоставяне под наем на имоти държавна/общинска собственост и следва договорите да бъдат прекратени от наемодателите.