27.06.2011 г.

Сметната палата публикува в интернет декларациите и уведомленията, подадени през 2011 г. по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), както и имената на лицата, които не са изпълнили това задължение.

Осемнадесет са лицата, които не са подали или не са подали в срок декларации. Списъкът с техните имена ще бъде изпратен на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава 14 и 15 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и на председателя на Държавната агенция “Национална сигурност”, съгласно ЗПИЛЗВДД.

Лицата, заемащи висши държавни длъжности, подават в Сметната палата ежегодни декларации до 30 април, като до 31 май могат да правят промени в тях.
Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, лицата подават уведомление.

Срокът за подаване на встъпителни или финални декларации е до 1 месец от датата на встъпване/освобождаване от длъжност.
До края на юни Сметната палата е длъжна да публикува декларациите в интернет.