28.06.2010 г.
Съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, Сметната палата публикува в интернет декларациите, подадени през 2010 г. от задължените по закона лица, и имената на тези, които не са подали декларация или не са подали в срок декларация.

Член 4 от закона предвижда ежегодните декларации за предходната година да се подадат в публичния регистър до 30 април, а встъпителните и финалните декларации - до един месец от встъпването или от освобождаването от длъжност.

Връзка към публичен регистър и декларации, подадени през 2010 г.