28.06.2012 г.
Сметната палата публикува четири одитни доклада за  извършени одити за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания на:

- регистрирания инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Светослав Емилов Витков и кандидат за вицепрезидент Венцислав Емилов Мицов и на регистрирания инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Димитър Демиров Куцаров и кандидат за вицепрезидент Камелия Кирилова Тодорова

- регистрирания инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Венцислав Йорданов Йосифов и кандидат за вицепрезидент Емилиян Крумов Димитров и на регистрирания инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Николай Кирилов Василев и кандидат за вицепрезидент Владимир Емил Савов

- регистрирания инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Меглена Щилиянова Кунева и кандидат за вицепрезидент Любомир Христов Христов

- регистрирания инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Алексей Илиев Петров и кандидат за вицепрезидент Николай Личков Георгиев


Това са одитни доклади за приключили одити по предизборните кампании за изборите за президент и вицепрезидент и за местните избори, проведени през 2011 г.
Продължават одитите по Изборния кодекс и одитните доклади за тях също ще бъдат публикувани.

        * * *

Съгласно Изборния кодекс, който е в сила от началото на 2011 г., Сметната палата проверява за съответствие декларираните приходи и реално извършените разходи на регистрираните участници в предизборните кампании.

Припомняме, че партиите, коалициите от партии и инициативните комитети бяха задължени да изпращат своевременно на Сметната палата новопостъпилата информация в хода на предизборната кампания за:
имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;  имената на физическите лица, предоставили безвъзмездно ползване или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, видът на услугите; декларациите за произхода на дарените средства, декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи; наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които работят.
Информацията се публикува в специално създадения Единен регистър по изборния кодекс.

Кодексът предвижда още, че до 30 дни след изборния ден участниците в изборите представят пред Сметната палата отчетите си за приходите, разходите и поетите от тях задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, които също се публикуват в регистъра.  

ОДИТНИ ДОКЛАДИ ПО ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ