03.04.2007 г.

Сметната палата провери приходите от дейността по осъществяването на контрол върху безопасността на движение по пътищата

3.04.2007 г.

Глобите, наложени от КАТ при контрола на безопасността на движението, които са платени доброволно  за периода от  01. 01. 2006 г. до 30.09.2006 г., са 6 на сто спрямо общата сума на наложените глоби -  34 063 327 лв. Към 30.09.2006 г. от глоби по застраховането са постъпили 73 987 лв., в т. ч. 37 194 лв.,  събрани от Агенцията за държавни вземания (АДВ).

Събираемостта на приходите от глоби, налагани от КАТ, е ниска, не са създадени необходимите нормативни предпоставки административно-наказателната дейност да може да изпълнява превантивните си функции по осигуряване на безопасността на движението и оказване на възпитателно въздействие върху нарушителите на правилата на Закона за движението по пътищата (ЗДвП ). Това е изводът на Сметната палата от извършен финансов одит на приходите от дейността по осъществяването на контрол върху безопасността на движение по пътищата, техническата изправност на моторните превозни средства и регистрацията им от Национална служба "Полиция" към Министерството на вътрешните работи за периода от 01.01.2006 г. до 30.09.2006 г. От определени екипи са извършени одити в структурните звена "Пътна полиция" при Столична дирекция "Полиция" и областните дирекции "Полиция" - Варна, Велико Търново и Сливен.

В действащата нормативна база не е определен органът, който да събира приходите от глоби по ЗДвП, и не са регламентирани процедури за контрол на приходите от глоби. Нормативно не е определен редът за предоставяне на информация за доброволно платените глоби, поради което органите на "Пътна полиция" не могат да предприемат мерки чрез АДВ за принудително събиране на неплатените.

Сметната палата препоръча на министъра на вътрешните работи да предприеме действия за създаване на междуведомствена работна група с представители на министерствата на вътрешните работи и на финансите, Националната агенция за приходите и АДВ, която да предложи законодателни промени в действащата нормативна база за:

- определяне на органа, който да събира приходите от глоби по Закона за движението по пътищата (ЗДвП ) при доброволно плащане;

- регламентиране на процедури за контрол на доброволно събраните приходи от глоби;

- определяне на ред за предоставяне на информация за доброволно платените глоби на структурните звена на Национална служба "Полиция" за предприемане на мерки за принудително събиране на несъбраните вземания чрез Агенцията за държавни вземания.

- промяна на текста на чл. 186, ал. 1 от ЗДвП, регламентиращ, че когато нарушителят е съгласен да плати глобата, фишът се изпраща на съответното данъчно подразделение, което не съответства на структурата и дейността на Националната агенция за приходите.

Сметната палата препоръча на директора на Национална служба "Полиция" в срок до 30.09.2007 г. да се внедрят в експлоатация на национално ниво всички подсистеми на автоматизираната информационна система за контрол на автомобилния транспорт "КАТ".