15.01.2007 г.

Сметната палата провери Фонда за научни изследвания 

15.01.2007 г.

Сметната палата извърши одит на изпълнението на дейността на фонд "Научни изследвания" за периода 01.01.2003 г. - 30.09.2005 г. Фондът има за цел финансово да подкрепя проекти и дейности за насърчаване на научни изследвания, за решаване на основни проблеми в научноизследователската дейност.

     През одитирания период от Фонда са финансирани проекти и програми на обща стойност 11 497 хил. лв., в т. ч. за 2003 г.- 2 120 хил. лв., за 2004 г.- 2 232 хил. лв. и за 2005 г. -  7 145 хил. лв. бюджетни средства като субсидия от държавния бюджет.

         На основание на оценките в доклада е направено заключението, че дейността на Фонда е осъществявана в условия на нелегитимна Национална стратегия за научни изследвания и неразработен план за действие, като инструмент за реализиране на приоритети и за постигане на стратегически цели от правителството в областта на научните изследвания.

         Ограничени са юридическата самостоятелност и финансовите правомощия на Фонда. Годишното оперативно планиране не е обвързано с цели и мерки от годишния доклад за състоянието на научните изследвания. Финансирането на научните области е в резултат на отделни решения на Изпълнителния съвет на Фонда. Създадените условия не гарантират успешно провеждане на национална научна политика от Фонда.

          За подобряване дейността на фонда Сметната палата дава редица препоръки на министъра на образованието и науката и Националния съвет за научни изследвания, сред които:

- Да упражнят законовите си правомощия за разработване и  одобряване на Национална стратегия за научни изследвания, която да бъде предложена за приемане от Народното събрание.

- Да организират разработването и внасянето в Министерския съвет на годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища, в съответствие с нормативните изисквания.

На интернет страницата е публикуван и доклад за резултатите от извършен одит на бюджета на Столична дирекция на вътрешните работи.