15.05.2006 г.

   Сметната палата провери финансовото управление на бюджета, извънбюджетните средства и имуществото в община Несебър за периода  01.01.2005 г. - 30.06.2005 г.

Сметната палата констатира, че постъпленията от неданъчни приходи, администрирани от общинската администрация в Несебър, са увеличени спрямо същия отчетен период на предходните 2004 г. и 2003 г.  Допуснати са обаче и пропуски. Павилиони са поставени на общински терени, без търг или конкурс, за ползването на които не са сключени договори и не се събират наеми. Не са актуализирани цените на наемите на част от сключените договори за отдадено под наем общинско недвижимо имущество.

Общината не е провела процедури за възлагане на обществени поръчки за доставка на хранителни продукти за обединените детски заведения и целодневните детски градини на нейната територия, както и за доставка на дизелово гориво за нуждите на автопарка на управление "БКС" при общината, въпреки че са били налице основания за това.

        Всички договори за аренда на земеделски земи са сключени без провеждане на съответната процедура – търг или конкурс. Буна и кей - публична общинска собственост са отдадени под наем в нарушение на Закона за общинската собственост, според който водностопански съоръжения, каквито са горепосочените обекти, могат да се предоставят единствено чрез концесия.

        След проведен конкурс е сключен предварителен договор за продажба на 20 дка общински недвижим имот в старата част на Несебър за изграждане на атракцион "Делфинариум", но е създадена възможност фирмата да придобие собственост върху общински имот, без да изпълни условията по договора за изграждане на атракциона.