23.03.2006 г.

Сметната палата провери бюджетите и имуществата на Прокуратурата и Националната следствена служба

          23.03.2006 г.

          Сметната палата извърши одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки и имуществото на Прокуратурата на Република България за първото шестмесечие на 2005 г. и одит на финансовото управление на бюджетната сметка и имуществото на Националната следствена служба за първото шестмесечие на 2005 г.

          Администрирането на приходите и извършването на разходите по бюджетната сметка, както и организацията на счетоводната отчетност на Прокуратурата на Република България са в съответствие с действащите нормативни актове, установи одитът. Сметната палата препоръча на Прокуратурата да създаде регистър на имотите – държавна собственост, които са й предоставени за управление и разпореждане. В бюджетната сметка на Прокуратурата за 2006 г. трябва да се планират бюджетни кредити за застраховане на имотите – публична държавна собственост.  В момента се извършва нов одит в Прокуратурата за второто шестмесечие на 2005 г. до встъпването в длъжност на новия главен прокурор.

          Одитът в Националната следствена служба (НСлС) установи, че не е извършена актуализация на индивидуалната счетоводна политика в съответствие с приетата от Висшия съдебен съвет (ВСС) счетоводна политика на съдебната система по отношение на отчитането на дълготрайните материални активи. Това създава предпоставки при консолидирането на финансовите отчети на органите на съдебната власт обобщеният отчет на ВСС да не отразява вярно и точно финансовото състояние на съдебната власт. Не са спазени и указанията на Министерството на финансите за счетоводното отчитане на материалните запаси, вложени в употреба.

          Сметната палата препоръча на НСлС да се извърши актуализация на индивидуалната счетоводна политика в съответствие с приетата от ВСС счетоводна политика на съдебната система, да се създаде организация и контрол по прилагането на раздела "Атестиране на служителите в администрацията" от Правилника за администрацията на НСлС и окръжните следствени служби. Необходимо е НСлС да планира по бюджетната си сметка бюджетни кредити за задължително застраховане на имотите – публична държавна собственост.