05.04.2006 г.

Сметната палата провери бюджета на Министерството на здравеопазването

05.04.2006 г.

            Министерството на здравеопазването (МЗ) съвместно с Националната здравноосигурителна каса да предприеме мерки за разработването на модел за финансиране на лечебните заведения за болнична помощ на пазарни принципи, както и за остойностяване на медицинския продукт, препоръча Сметната палата след извършения одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на МЗ за периода от 1 януари до 30 септември 2005 г.

            Към 30 септември 2005 г. размерът на неразплатените разходи за издръжка на МЗ и някои второстепенни разпоредители с бюджетни кредити е 1,3 на сто спрямо общо отчетените разходи. С най-голям относителен дял са неразплатените разходи за медикаменти – 45,7 на сто, вода, горива и енергия – 24,2 на сто спрямо общо неразплатените разходи, поради нарастване на обема на дейностите, произтичащи от прилагането на специалните закони, инфлационното увеличение на цените на медикаментите, горивата, енергията и др., както и поради ограничителното условие на чл. 5, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г. за финансиране до 93 на сто от определените разходи.

            Значителен е размерът на натрупаните задължения към 30 септември 2005 г. от лечебните заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие - 191 064 хил. лв. С най-голям относителен дял - 68 на сто спрямо общия размер, са просрочените задължения на университетските болници и лечебните заведения за болнична помощ - национални центрове, като задълженията им за медикаменти и консумативи са 73 на сто.

            Независимо от разработените нормативи и критерии за финансиране на лечебните заведения за болнична помощ, извършените анализи за финансовото състояние и взетите управленски решения предприетите мерки не са достатъчно ефективни. Координацията и диалогът между МЗ и Министерството на финансите, от една страна, и между МЗ и лечебните заведения, от друга страна, не е резултатен.

            Сметната палата препоръча на министъра на здравеопазването да се регламентират редът и начинът за планиране, разпределение, извършване и отчитане на средствата за медикаменти (за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, за централни доставки, в т.ч. и за скъпоструващо лечение), както и осъществяваният контрол на различни нива.