17.10.2006 г.

Сметната палата препоръча изменение
на Закона за гарантиране на влоговете в банките

17.10.2006 г.

Сметната палата препоръчва да се обсъди със заинтересованите институции и по преценка да се предприеме изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките в частта за определяне на премийните вноски, за обвързване на размера им с факторите, влияещи върху финансовата стабилност на банките. Препоръката е направена след извършения одит на дейността на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г.

При одита на дейността на фонда е установено, че изпълнението на премийните вноски е осъществявано при прилагането на нормативните разпоредби на Закона за гарантиране на влоговете в банките при ниска степен на риск от незаконосъобразни действия.

Не са предвидени и не се прилагат процедури на пряк контрол от ФГВБ за действителния размер на вложените в банките средства. Не е предвидено диференциране на банките при определяне на вноските, например, в зависимост от финансовото им състояние. Информацията за направените от банките вложения, за раздадените кредити и за капиталовата им адекватност не се обвързва с премийните вноски, които те внасят.

Сметната палата е установила, че законовите разпоредби за инвестиционната дейност на фонда са изпълнени. Спазени са и лимитиращите условия, определени в Меморандума с МВФ и във вътрешните нормативни актове. При регламентираните ограничения върху инвестиционната дейност на ФГВБ постигнатите резултати са положителни.

Неприлагането на предвиденото понижаване на средногодишната дюрация на портфейла до 1%, във връзка с обявеното производство по несъстоятелност на Международната банка за търговия и развитие, не е повишило рисковете върху банковата система.

Присъщите дейности по изплащането на гарантираните размери на вложителите в банки в несъстоятелност са изпълнени в съответствие с нормативно определените срокове. Административното управление на дейността на синдиците е осъществявана при спазване на разпредбите на Закона за банковата несъстоятелност.

Сметната палата препоръчва още да се предприемат мерки за оптимизиране на инвестиционната политика на ФГВБ с цел увеличаване на доходността на инвестиционния портфейл, като възможностите за повишаване на доходността на портфейла да се представят на БНБ и на Министерството на финансите за обсъждане.

Докладът за извършения одит