15.01.2013 г.
Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров и заместник-председателите Валери Апостолов и Цветан Цветков представиха на пресконференция Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2013 г.

Одитната ни програма за 2013 г. отново е много напрегната, обясни проф. Димитров. Сред приоритетните области за проверка през тази година са събираемостта на приходите в бюджетните организации, възлагането на обществените поръчки, управлението на държавното и общинското имущество и държавните висши училища.

Сметната палата ще одитира през 2013 г. бюджетни организации, в които:

 - не са извършвани одити повече от две години, или не са одитирани;
- дейността им  е с висока обществена и социална значимост;
- управляват голям финансов ресурс или усвояват значителни финансови средства от ЕС ;
- управляват голям брой имоти държавна или общинска собственост;
– имат много несъбрани вземания или големи задължения;
- възлагат значителен брой обществени поръчки;
- организации със структурни промени;
- при които при предишни одити са идентифицирани съществени рискове или нарушения;
- в които са установени съществени грешки и нередности при заверката на годишните финансови отчети за предходни години.

Сметната палата е заложила в одитната си програма общо 510 нови одитни задачи. Финансовите одити, които приключват със заверка на годишните финансови отчети на първостепенните разпоредители, са 205. Освен това Сметната палата ще направи текущ контрол чрез финансови одити на периодичните отчети на около 180 първостепенни разпоредители. 62 са одитите за съответствие при финансовото управление, 44 са специфичните одити, 14 одита са на изпълнението (одити за ефективност, ефикасност и икономичност на управлението на публичните средства) и 5 одита за съответствие при управлението на средства от ЕС.

При всички одити за съответствие на финансовото управление Сметната палата ще провери възлагането на обществените поръчки, управлението на имуществото, както и администрирането на такса смет. Но по тези теми ще бъдат направена и специални тематични одити, тъй като са много чувствителни области, където Сметната палата продължава да установява нарушения, обясни проф. Димитров. Тематични одити по обществените поръчки ще има в министерствата на финансите, на регионалното развитие и благоустройството, на културата и Агенцията по заетостта, както и в няколко общини. При други тематични одити също ще бъдат проверени възлагането на обществени поръчки, но заедно с проверка на администрирането на такса смет и управление и разпореждане с имоти. Ще бъде одитирано и администрирането на приходите от местни данъци и такси и целевото изразходване на средства по бюджета на общините Пловдив, Варна, Стара Загора, Несебър, Видин, Дупница. Тематични одити за управлението и разпореждането с имоти ще бъде направен в Столична община и в община Асеновград.
Одитите на европейски средства са общо 12, като от тях 7 са одити на изпълнението. Един от тях е Подготовка за управление на средствата от фондовете по общата стратегическа рамка на ЕС през новия програмен период 2014-2020 г.

Одит от голямо обществено значение е реализирането на завършилите висше образование на пазара на труда. До този момент връзката между подготовката на специалисти в системата на висшето образование и пазара на труда не е била обект на одит. Други такива одити са на Изпълнителна агенция по горите (одит на съответствие при финансовото управление) и на дейността на Националната служба по зърното (одит на изпълнение).
Сметната палата ще извърши и голям брой одити, свързани с предстоящите избори за народни представители през 2013 г. Ще бъде проверена и план сметката на МС за референдума.
    
Предвидени са и три одита на дейността по упражняване на правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала – lминистерствата на регионалното развитие и благоустройството, на здравеопазването и на икономиката, енергетиката и туризма.

Други одити на изпълнение с голяма обществена значимост са ”Изпълнение на целите на ЕС и националните цели при производство и използване на биогорива”, „Управление на националните паркове”, „Превенция и реакция при възникване на горски пожари” и „Развитието на научния потенциал – база за устойчиво развитие», посочи заместник-председателят на Сметната палата Валери Апостолов.

Обществено значим одит е и заложеният в програмата на Сметната палата одит за съответствие при финансовото управление на държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”, поясни заместник-председателят на Сметната палата Цветан Цветков. От създаването на предприятието досега не е извършван външен одит, а то получава и финансиране от Международен фонд „Козлодуй” на обща стойност 90 млн. евро.

Сметната палата ще извърши и одити за съответствие при финансовото управление на Народното събрание, на Държавна агенция ”Държавен резерв и военновременни запаси”, на Висшия съдебен съвет, както и одит на дейността на инспектората на |ВСС.

През тази година Сметната палата ще одитира 8 университета - техническите университети в София и Варна, медицинските университети в София и Пловдив, Университет „Асен Златаров“ – Бургас, Аграрния университет – Пловдив, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” и Икономическия университет – Варна.