18.01.2012 г.

Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров и заместник-председателите Валери Апостолов и Цветан Цветков представиха на пресконференция Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г. Съгласно Закона за Сметната палата програмата е внесена в Народното събрание.

Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г. е изключително напрегната, посочи проф. Димитров.

Огромна част в нея са одити на участниците в изборите, които са сред задължителните одитни задачи. Изборният кодекс изисква Сметната палата да провери за съответствие декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите.

В местните избори участваха 70 партии и една коалиция от 3 партии, 715 инициативни комитета и 605 местни коалиции. В президентските избори участваха 11 партии, една коалиция и 6 инициативни комитета. За всички тях Сметната палата трябва да установи дали са законосъобразни приходите и разходите, в съответствие с Изборния кодекс.

Всички партии, участвали в двата вида избори, ще бъдат одитирани и по Закона за политическите партии, който изисква да се провери финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на политическите партии, които през предходната година са получавали държавна субсидия; ползвали са предоставени им помещения - държавна или общинска собственост; участвали са в избори. Тези одити ще започнат, след като партиите представят годишните си финансови отчети за 2011 г., срокът е 31 март 2012 г.

Другите задължителни одити са финансовите одити, при които Сметната палата проверява годишните финансови отчети на първостепенните разпоредители с бюджетни средства. Съгласно новия Закон за Сметната палата, който е в сила от м. г., нов етап при този вид одити е текущият контрол на периодичните отчети на първостепенните разпоредители. Текущият контрол подпомага заверката на отчетите, които са крайният етап от финансовите одити.
Проф. Димитров обясни:
“Чрез текущия контрол с помощта на нашите одитори в одитирания обект се отстраняват веднага слабости и отклонения и на практика се подобрява отчетността. А досега ние я преглеждахме след като е изтекла годината – т.е. постфактум, и този положителен ефект не можеше да се постигне. Текущият контрол е особено важен и при разпоредители с огромен брой обекти,  при които заверяваме отчети за милиарди. Той позволява да влизаме на проверка и във второстепенните им разпоредители, а не както досега – само в тяхната шапка – първостепенният разпоредител. И така много по-детайлно можем да прегледаме отчетността на цялата структура. На практика нашият контрол вече става постоянен и се застъпва – в едната година е текущият контрол, който през следващата година е база за цялостния финансов одит, включително заверката на годишния финансов отчет.”
 
През 2012 г. текущ контрол ще се извърши в 215 обекта, който ще послужи за финансовите одити догодина. А същевременно ще се извършат общо 216 финансови одити на ведомства, общини и вузове, при които ще бъдат заверени техните годишни финансови отчети за 2011 г. База за тях е текущият контрол, осъществен през миналата година. Тогава е извършен текущ контрол на всички първостепенни разпоредители, включително на всички общини, за да се направи оценка на риска. 

Финансовите одити ще приключат с одитни доклади и становища за заверка на годишните финансови отчети и те ще бъдат публикувани на интернет страницата на Сметната палата през септември.

Въз основа на анализи и оценката на риска са планирани и други одитни задачи, които също са във фокуса на общественото внимание.   
 
Предвидени са одити на възлагане и изпълнение на обществени поръчки в големи общини като Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Разград, Силистра, както и в Министерството на финансите, НЗОК, НОИ и др. Общините са бенефициенти по проекти с европейски средства, така че ще бъдат проверени и такива обществени поръчки. Освен това при всички одити за съответствие при финансовото управление на общини Сметната палата проверява и възлагането на обществените поръчки. Такива одити ще има например в общините Шумен, Плевен, Благоевград.

Одити за съответствие при финансовото управление ще бъдат извършени и на образуването и изразходването на такса битови отпадъци. Такива одити са включени в програмата за 2012 г., защото в предходни години Сметната палата установи, че такса смет, която е целева, не се изразходва по предназначение, а се отклонява за други цели. Нецелевото разходване на целеви средства е престъпление съгласно Наказателния кодекс. Затова Сметната палата ще провери администрирането на такса битови отпадъци в общините Силистра, Разград, Приморско, Лом, Раднево, Чепеларе.

Заместник-председателят Валери Апостолов посочи, че при одита на съответствие при финансовото управление Сметната палата проверява законосъобразността на управленските решения по планирането, управлението и отчитането на средствата и дейности в бюджетната организация и системите за финансово управление и контрол.

Такива одити са предвидени в обекти с голям финансов ресурс - например в ДФ ”Земеделие”, министерствата на икономиката, транспорта, външните работи или които се разпореждат с голямо имущество - например Столична община и министерството на правосъдието.

Одити за съответствие на финансовото управление ще бъдат извършени и на БАН, научни институти към Селскостопанската академия, Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Пловдивския университет, Тракийския университет, Националната служба за охрана, Националната разузнавателна служба и др.

Друг акцент в програмата за 2012 г. са одитите на европейски средства. Сред тях е одит по линия на Контактния комитет на ръководителите на Сметните палати на страните членки на ЕС - “Опростяване на регулациите за Структурните фондове”. При усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фондове се правят грешки заради сложността на нормативните документи, което води до неразбиране или погрешно прилагане. Европейският парламент и Европейската сметна палата многократно изискват от Европейската комисия да опростят регулациите за Структурните фондове, като целта е да се намали административната тежест и интензитета на контролите и да се подобри ефективността на кохезионната политика. Обхватът и целите на този одит ще бъдат предложени от сметните палати на Германия, Холандия и Словения.
   
При одитите на изпълнението Сметната палата проверява дали  е ефективна, ефикасна и икономична дадена дейност, посочи заместник-председателят Цветан Цветков, давайки пример с предвидените одити по оперативните програми: по ОП „Транспорт” - по приоритетна ос 3, при който ще бъде проверена част на метрото; по ОП “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” - две процедури по приоритетна ос 2; по Програма за развитие на селските райони - как се изпълнява мярка 211 „Плащания за природни ограничения на фермери в планински райони”; по ОП „Развитие на човешките ресурси” - по приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването” .

Сред одитите на изпълнението в програмата са и „Контролни и принудителни действия за спазване на данъчното и осигурителното законодателство”, „Развитие на електронно управление в България”, „Регулиране и надзор на инвестиционните пазари от Комисията за финансов надзор”; „Организация в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в МВР за превенция и реакция при възникване на пожари”; „Ефективност на включващото образование на децата и учениците със специални образователни потребности”. 

Планирани са и специфични одити - на “Напоителни системи” ЕАД и на концесионния договор “Гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна”.