20.09.2011 г.

Регистърът ще бъде достъпен през банер на интернет страницата на Сметната палата и ще заработи в понеделник, 26 септември 2011 г.

Сметната палата представи на пресконференция Единния регистър по Изборния кодекс. Според Изборния кодекс в Сметната палата се създава единен публичен регистър на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, участващи в съответния вид избори, който се поддържа до следващите избори от същия вид.

В пресконференцията участваха проф. Валери Димитров – председател на Сметната палата, и Валери Апостолов – заместник-председател.

 ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

Единният регистър по Изборния кодекс на Сметната палата осигурява публичност и прозрачност на финансирането на предизборните кампании.
Всеки гражданин може да открие в него цялата информация за партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, участващи в съответния вид избори, която те са подали в Сметната палата.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В НЕГО
-  имената на политическите партии; коалициите от партии и инициативни комитети, регистрирани за участие в съответния вид избори, като за партиите ще има информация за регистрацията, имената на лицата от ръководните им органи.

- имената на дарителите и видът, целта, размерът или стойността на направените от тях дарения, както и декларациите за произхода на дарените средства, ако общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли 1000 лв.;

- имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът им и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи;

 - декларациите за произхода на средствата на кандидатите, издигнати от партията/коалицията/инициативния комитет и членовете на инициативния комитет, когато размерът на средствата надхвърли 1000 лв.;

- социологическите, рекламните и PR агенции, с които работят участниците в изборите;

-  отчетите за приходите, разходите и поетите от тях задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.
      
КАК Е ОРГАНИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯТА В РЕГИСТЪРА
        Регистърът съдържа следните основни модули:
„Участници, регистрирани в ЦИК” – съдържа информация за регистрираните участници за съответен вид избори в ЦИК; Данни за регистрацията; Данни за физическите лица - дарители и  предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания; Декларации за произхода на средствата и други данни, изисквани по Изборния кодекс.
„Участници, регистрирани в ОИК” – съдържа информация за регистрираните участници за съответен вид избори в ОИК; Данни за регистрацията; Данни за физическите лица - дарители и  предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания; Декларации за произхода на средствата и други данни, изисквани по Изборния кодекс.
„ Подаване на документи” -  дава възможност на участниците в изборите да подават новопостъпилите данни в хода на предизборните кампании  
„Търсене” – дава възможност за търсене по ключова дума и зададени критерии. „Справки от регистъра” – дава възможност за справки по зададени критерии.
„Статистика за местни избори” – дава възможност за статистически данни, свързани с местните избори по зададени критерии.

ДОКОГА СЕ ПОДДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯТА В РЕГИСТЪРА
Информацията в регистъра се поддържа до следващите избори от същия вид. Това означава, че регистърът ще показва информация за последните избори от съответния вид – за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката, членове на  Европейския парламент от Република България, общински съветници, кметове на общини и кметства.

КОГА СЕ ПУБЛИКУВА ИНФОРМАЦИЯТА В РЕГИСТЪРА
Изборният кодекс предвижда партиите, коалициите от партии и инициативните комитети да изпращат своевременно на Сметната палата новопостъпилата информация в хода на предизборната кампания. Данните се публикуват в регистъра след получаването им в Сметната палата на хартиен и електронен носител, подписан от представляващия партията/коалицията/инициативния комитет. При въвеждането на данни в регистъра с електронен подпис, те стават видими веднага след заличаването на личните данни от администратор на Сметната палата.
До 30 дни след изборния ден участниците в изборите представят пред Сметната палата отчетите си за приходите, разходите и поетите от тях задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. Сметната палата ги публикува до 15 дни от изтичане на срока за представянето им.

КАК ПОСТЪПВА ИНФОРМАЦИЯТА В РЕГИСТЪРА
Сметната палата предоставя три възможности за подаването на информацията:

1. Чрез попълване на данните в WEB форми и подписване с електронен подпис
Тази възможност осигурява най-голяма оперативност при публикуването на данните. Не е необходимо информацията да се изпраща допълнително на електронен и хартиен носител. Може да се извършват незабавни корекции при необходимост. За да се ползва този начин на подаване на данни, е необходимо притежаване на сертификат за квалифициран електронен подпис /КЕП/, издаден от регистриран доставчик на удостоверителни услуги, както и лицето, ползващо електронния подпис, да е упълномощено от представляващия партията да подава данни в регистъра.

2. Чрез попълване на данните в WEB форми, като регистрацията е с използване на „username” и “password”.
Този начин за подаване на информацията спестява проблеми при евентуална повреда на електронния носител, с който се подават данните, както и дава възможност за проверка от системата на регистъра правилно ли са попълнени справките с изискуемата информация.
При този вариант потребителят следва да отпечата на хартиен носител генерираните от електронната система справки с попълнените от него данни и уникален код. Информацията се подписва от представляващия съответния участник в изборите и се изпраща на Сметната палата (по пощата/по куриер). Данните се публикуват в регистъра след получаване на подписания хартиен носител от представляващия партията/коалицията/инициативния комитет в Сметната палата.
3. Чрез изпращане на хартиен и електронен носител по пощата или с куриерска служба
Информацията ще трябва да е подписана от представляващия съответния участник в изборите (партия, коалиция, инициативен комитет). Използването на пощенски услуги създава риск от забавяне на подаването на информацията и на отстраняването на допуснати неточности при подаването й.

КОЙ Е ОТГОВОРЕН ЗА ВЕРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА НА РЕГИСТЪРА
Представляващите партиите, коалициите, инициативните комитети носят отговорност за верността на подадената за публикуване в регистъра информация в Сметната палата.

КАК СА ЗАЩИТЕНИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ В РЕГИСТЪРА?
Сметната палата спазва Закона за защита на личните данни и от всички декларации за дарения в регистъра те ще бъдат заличени.
От друга страна, в регистъра ще може да се търси лице (участник в изборите или дарител) и по ЕГН (без то да е визуализирано), ако ползвателят знае ЕГН на търсеното лице. Това е направено с цел да бъдат защитени личните данни, но и да се персонализира търсенето – при еднакви имена например.


УЕБ ДОСТЪП ДО РЕГИСТЪРА
Единният регистър по Изборния кодекс, както и интернет страницата на Сметната палата, са достъпни през всички основни уеб браузъри - Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, като по този начин е осигурена възможност на максимален брой интернет потребители да достигат до него.
Не е разработена мобилна версия на регистъра поради големия обем информация, който се съдържа в него.