21.02.2007 г.

Сметната палата представи на Народното събрание доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2005 г.

21.02.2007 г.

Сметната палата представи на Народното събрание доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2005 г. Докладът е изготвен въз основа на резултатите от извършен финансов одит на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2005 г.   

 Приходите и помощите по републиканския бюджет в размер на 11 762 517,4 хил. лв. са отчетени по показателите, приети със Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г. По показател Приходи са отчетени 1 330 276,2 хил. лв. повече спрямо приетите със закона.

Отчетени са общо разходи, трансфери и временни безлихвени заеми по републиканския бюджет в размер на 10 422 955,0 хил. лв., с  44 286,3 хил. лв. по-малко от приетите със ЗДБРБ за 2005 г. Сумата достоверно отразява разходите и трансферите, отчетени на касова основа към 31.12.2005 г. по централния бюджет, бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата, Сметната палата и Комисията за финансов надзор.

По републиканския бюджет е отчетен излишък в размер на 1 339 562,4 хил. лв., при приет дефицит със ЗДБРБ за 2005 г. в размер на 35 000,1 хил. лв.

Заключението на Сметната палата е:

  • Отчетът за изпълнението на държавния бюджет за 2005г. е съставен от МФ при спазване на процедурите и изискванията на Закона за устройството на държавния бюджет.
  • В отчета достоверно са отразени приходите, разходите, субсидиите, трансферите и финансирането от годишните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, включени в републиканския бюджет - централния бюджет, бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата, Сметната палата, Комисията за финансов надзор, както и отчета на съдебната власт.
  • В Министерството на финансите се прилагат надеждни правила и процедури, които осигуряват законосъобразно изпълнение на централния бюджет и достоверно отчитане на постъпленията, плащанията и трансферите по този бюджет. Приложените контролни процедури при консолидирането на информацията от отчетите за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити осигуряват достоверното им отразяване в отчета за изпълнението на държавния бюджет.

В доклада за резултатите от извършен финансов одит на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2005 г. се посочва, че през одитирания период с над 700 корекционни писма на Министерството на финансите са извършени промени на бюджетите, включени в държавния бюджет, със заповеди на министъра на финансите на основание чл. 34 и чл. 35 от Закона за устройство на държавния бюджет, както и в изпълнение на постановления на Министерския съвет.

Извършено е преразпределение на кредити между съставните бюджети на републиканския бюджет в размер общо на 520,4 млн. лв.  От преизпълнение на приходите по централния бюджет, допълнително са предоставени средства на министерства, ведомства, общини и други разпоредители с бюджетни кредити в размер общо на 293,6 млн. лв.

В резултат от предоставените допълнително средства и извършените корекции, отчетени средства по отделни показатели от отчета на държавния бюджет и по отделни бюджети съществено превишават приетите стойности със ЗДБРБ за 2005 г.

През 2005 г. с решения на Постоянната комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи са отпуснати  119,3 млн. лв. на държавни органи и общини. С решенията са предоставени 4 815 отделни суми със съответно предназначение. Голям брой получатели на средства – министерства, ведомства и общини, не са представили в МФ отчети (досиета) за изразходваните и възстановените средства за 2005 г.

От предоставените 24,5 млн. лв. на 18 държавни органи и министерства до юли 2006 г. все още не са представени отчети в Министерството на финансите за изразходвани през 2005 г. 5,1 млн. лв. от:  Министерския съвет, Министерството на земеделието и горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването, Министерството на културата и Министерството на държавната администрация и административната реформа. От предоставените на общините през 2005 г. 94,8 млн. лв., до юли 2006 г. все още не са представени отчети за 15,1 млн. лв., които съставляват 15,9% от общо отпуснатите им суми.