06.07.2004 г.

Сметната палата предлага да бъде законово регламентирано ползването на фискалния резерв

06.07.2004 г.

Днес в София се състоя работна среща на тема "Управлението на държавния дълг и присъединяването на България към ЕС", в която  участваха представители на Народното събрание, БНБ, Министерството на финансите и на научната общност. За основа на разискванията послужи резултатите от извършения от Сметната палата одит на възникването и управлението на държавния дълг и дълговите инструменти към 31.12.2003 г. Този пилотен одит е осъществен от Върховните одитни институции (ВОИ) на България, Германия и Испания в рамките на туининг проект, финансиран от Европейския съюз по Програма ФАР.

Проектът не е механично взаимстван модел, а е съобразен с особеностите на българската страна, каза г-н  Улрих Граф, член на Сметната палата на Федерална република Германия. Той изрази задоволство от конструктивната и ползотворна съвместна дейност на ВОИ. В резултат на този анализ Сметната палата може да дава прогнози за по-нататъшното развитие на дълга, да отчита целесъобразността на взетите решения и да изразява позиция по отношение на финансовите инструменти.

Г-жа Паулина Станоева, съветник сектор "Публични финанси" на Делегацията на Европейската комисия (ЕК) в България, напомни, че в редовния доклад на ЕК за България бе отбелязан напредъка, постигнат от българската Сметна палата в усъвършенстването на законодателната уредба за дейността й и за подобряване на административния й капацитет.

Одитът е основан на дългосрочността на дълговите инструменти, заяви г-жа Надежда Сандолова, член на Сметната палата и ръководител на проекта от българска страна. Тя изтъкна, че българската Сметна палата е използвала опита на Сметната палата на Федерална република Германия да обвързва анализа на дълга с основните фискални параметри на макроикономическо равнище. Новост в извършения одит са и взаимстваните  от немската одитна институция анализни квоти. Сметната палата е препоръчала по-голяма прецизност при отразяването на всички капиталови разходи. Тя е установила също, че в последните години има ръст в относителния дял на социалните разходи, които са традиционно малки в бюджета.

По отношение на лихвената квота тенденцията е абсолютно изгодна за нас, тъй като параметрите й действат позитивно по отношение на нашите плащания, отбеляза г-жа Сандолова. Тя поясни, че от една страна лихвените равнища вече няколко години се задържат на ниски нива, а от друга страна нивото на държавния дълг за последната година е намалено с 1,2 млрд. лева.

Г-жа Сандолова припомни, че в доклада одитният екип се е постарал да даде и коректно обосновка на базата, върху която у нас съществува фискалният резерв – показател, който иначе го няма  в бюджетната систематика. Фискалният резерв доста надхвърля сега размера на минималната наличност, която се изисква, за да се гарантира платежоспособността, каза г-жа Сандолова. От една страна, това е изискване на МВФ към нас, от друга страна, то въздейства и на ценовите равнища на вътрешния пазар. Фискалният резерв обаче създава сериозни рискове възможностите за използване му да бъдат коментирани непрофесионално, често предимно в политически аспект. Сметната палата смята, че е необходимо чрез решения на законодателната и изпълнителната власт да бъде регламентирано ползването на фискалния резерв.

За покриване на европейските изисквания при извършване на одит на дълга Сметната палата контактува и със специалния комитет по одит на дълга на ИНТОСАЙ (Международната организация на върховните одитни институции). В хода на проверката е използван и наръчникът на МВФ за прозрачност по отношение на данните в бюджета и отражението на връзката между политиката  на бюджета, макроикономическите показатели и необходимостта да се вземат дългове. Сметната палата ще се стреми да следи и занапред процеса на хармонизиране с европейските изисквания и да подготви анализ на макроравнище при проверката на бюджета, заяви в заключение г-жа Сандолова.

Подробна информация за извършеното по покриване на европейските  изисквания за прозрачност на бюджета представиха от Министерството на финансите.

Депутатът от Коалиция за България Атанас Папаризов съобщи, че има внесен законопроект за това как да бъде използван фискалният резерв. Позиции по темата за държавния дълг изразиха и съветникът на президента на Република България Ивайло Калфин и съветникът на министъра на финансите Красимир Катев. Те дадоха висока оценка на извършеното от Сметната палата по отношение на одитирането на дълга.

В обсъждането се включиха и други участници в работната среща.