13.02.2004 г.

С писмо от 11.02.2004 г. Сметната палата е изискала от Кирил Гоцев, генерален директор на БНТ, заверено копие от  договора между Българската национална телевизия и "Видео Интернешънъл България" ООД с приложенията към него. Договорът е получен в Сметната палата на 12.02.2004 г.

След запознаване с договора ще се прецени дали неговото съдържание е в правомощията на Сметната палата да извърши съответен одит.