02.07.2007 г.

Съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности Сметната палата публикува в интернет декларациите, подадени от задължените по закона лица и имената на тези, които не са изпълнили това задължение.

Броят на задължените по закона лица към 2 юли 2007 г. са 6 694.
Подадените встъпителни декларации от лицата, които бяха задължени с промените в закона, в сила от 1.01. 2007 г., са 801.
Ежегодните декларации, подадени до срока 30 април 2007 г., са 3593.
Уведомленията по чл. 4. ал. 4 са 2176.
Подадените финални декларации са 60.
Не са подали декларации 64 лица, в т. ч. са неподалите встъпителни или финални декларации.

Електронният регистърът на лицата, заемащи висши държавни длъжности е изработен с подкрепата на Американската агенция за международно развитие – Инициатива “Отворено управление”.