21.09.2010 г.
Сметната палата извърши одит на процеса по възлагане на обществените поръчки по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане за малки обществени поръчки в Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.  

През този период по сключени договори с изпълнители на обществени поръчки Агенцията по вписванията е изплатила общо 12 195 313,87 лв. без ДДС. Констатирани са много нарушения при възлагането на обществените поръчки, в резултат на което публичните средства са изразходвани неикономично.

Определяни са неясни и необосновано завишени изисквания към участниците. Нарушаван е принципът на равнопоставеност.

На формално основание са отстранявани кандидати, за да се стигне до единствен участник в процедурите, който е избиран за изпълнител. Крайният резултат е сключване на договор по цена, определена без конкуренция и в повечето случаи завишена спрямо прогнозната стойност на поръчката.

Агенцията е сключвала договори с различни външни изпълнители за извършването на еднакви или сходни дейности, осъществявани през един и същи период от време, с което е допуснато дублиране на разходване на публични средства.

В Агенцията по вписванията не са идентифицирани рисковете при отделните етапи на процедурите за провеждане на обществени поръчки и контролните дейности не са действали постоянно и ефективно през целия одитиран период. Създадени са предпоставки за финансова необезпеченост по сключени договори, тъй като е намален размерът на предоставените средства за капиталови вложения спрямо първоначално утвърдените бюджетни средства.

Основният извод на одиторите е:
Системното залагане на необосновано високи и неясни изисквания към кандидатите в процедурите, допускането и договарянето с единствени участници, сключването на договори на необосновано високи цени, без обвързаност на плащанията с реално извършената работа, както и липсата на проучване на цените на пазара на съответните услуги, водят до извода, че публичните средства в Агенцията по вписванията са изразходвани неикономично и са създадени условия за корупционна среда.
 
Системното използване на недостатъчния капацитет и квалификация на персонала като мотив за провеждане на процедури, свързани с информационните технологии, както и обстоятелството, че поддръжката на информационните системи на националните регистри се възлага на външни лица и фирми, води до извода, че Агенцията по вписванията не може самостоятелно да изпълнява основните дейности, за които е създадена.

При част от констатациите има данни за престъпление. С решение на Сметната палата тези части от одитния доклад са изпратени на прокуратурата.
Съгласно чл. 52, ал. 3 от Закона за Сметната палата, институцията не може да огласява данни, които са изпратени на прокуратурата. Затова докладът за резултатите от одита на процеса по възлагане на обществените поръчки по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане за малки обществени поръчки в Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието за периода от 01.01.2008 г. до   31.12.2009 г.  е публикуван без тези части.

Докладът в частта му за нарушенията на нормативните актове в областта на обществените поръчки е изпратен на министъра на финансите и на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.

Сметната палата е дала 5 препоръки на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията и 2 препоръки на министъра на правосъдието за отстраняване на слабости и подобряване на дейността.