21.05.2012 г.

Сто и една общини са поели нов дълг през 2010 г. Двадесет и четири общини не са въвели в Централния регистър на общинския дълг навреме информация за заемите, обслужвани от тях. Сто деветдесет и две общини са обслужвали задълженията си в съответствие с договорените условия, а двадесет и две общини са просрочили плащанията си по общинския дълг през 2010 г.

Размерът на общинския дълг към 31.12.2010 г. е 842 450 019 лв. Спрямо 31.12.2009 г. дългът се е увеличил с 210 248 511.11 лв., или с около 33 на сто. През 2010 г. плащанията по общинския дълг са в размер на 152 232 053 лв., а просрочените плащания са в размер на 1 477 332 лв.      

Това показва одитът на Сметната палата на възникването и управлението на общинския и гарантирания от общините дълг и на дълговите инструменти за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

За осигуряване на публичност на информацията за поетия от общините дълг в Министерството на финансите (МФ) е създаден и се поддържа Централен регистър на общинския дълг (ЦРОД)  и съгласно Закона за общинския дълг всички 264 общини са длъжни да водят, съхраняват и предоставят своевременно информация за поетия от тях дълг. В регистъра се вписват решенията на общиския съвет за поемане на дълг, срочността на дълга, промените на срочността, амортизационната схема на дълга, случаите на забава в обслужването на дълга повече от 30 дни. При извършения одит е анализирана информацията в ЦРОД и от насрещни одити в 5 общини.

Установена е разлика от около 1 млн. лв. между данните за размера на дълга по информация от ЦРОД и от бюлетин “Държавен дълг” на МФ. Тя е в резултат на действащата до края на 2011 г. практика, даваща възможност на общините да променят в ЦРОД информацията за предходен период. Нормативно не са предвидени санкции и търсене на отговорност от общините при въвеждането в регистъра на неточна информация.

32 общини са увеличили през 2010 г. общинския си дълг с повече от 50 на сто спрямо предходната година. В 22 общини общинският дълг е нараснал повече от два пъти. Поддържаната в ЦРОД информация не позволява да се определят причините за значителното нарастване на размера на дълга, водещо до повишаване на риска за обслужването му в средносрочна перспектива.

За 82 общини, чието съотношение между плащанията по общинския дълг и собствените приходи е по-голямо от 30 на сто за периода от 2010 г. до 2013 г., има повишен риск за обслужването на общинския дълг. За 2010 г. броят им е 44, за 2011 г. – 47, а за 2012 г. - 15.

При тридесет случая съотношението надхвърля 100%, което е предпоставка за сериозни финансови проблеми за съответните общини. За обезпечаване на необходимите средства за годишните плащания по дълга в тези общини през периода от 2011 г. до 2013 г. ще е необходимо рефинансиране на дълга, свързано с допълнително нарастване на размера му, удължаване на срока на погасяването му, или искане за увеличаване на трансфера от републиканския бюджет в частта на местните дейности (тъй като източник на финансиране на дълга са собствените приходи и общата изравнителна субсидия), влияещо негативно върху макроикономическата рамка за съответната бюджетна година.

При усвояването на общински дълг, в ЦРОД на МФ следва да се впишат всички реално извършени усвоявания по договорения, предоговорения и гарантирания от общината кредит, като за всяко усвояване се посочва датата на операцията и размера на усвоената сума.

24 общини не са въвели своевременно в ЦРОД текущата информация за 41 общински заема, обслужвани от тях, поради което са констатирани разлики между договорения и усвоения им размер. В три случая договореният размер е по-малък от усвоения. По 24 заеми няма усвояване на средства. За 14 заема усвоеният размер е по-голям от договорения.  При извършената проверка за съответствие в ЦРОД се установи:

- за 3 заема /в общините: Мездра, Бобов дол и Главиница/ има информация за причините за неусвояване. За 21 заема няма информация за причините, поради които няма усвояване в договорения срок.  

- Заеми, при които усвоеният размер е по-малък от договорения са:

    Община Алфатар има договор за заем от 16.02.2009 г. в размер на 50 695 лв. със срок за погасяване 29.02.2012 г. По заема са усвоени 33 797 лв. Заемът е за закупуването на автомобил на лизинг в размер на 17 280 евро, равностойни на 33 797 лв. В регистъра няма информация за разликата от 16 898 лв.
    Община Доспат има договор за заем от 16.07.2008 г. в размер на 37 407 лв. със срок за погасяване 11.03.2011 г. По заема са усвоени 24 861 лв. Заемът е за закупуването на автомобил на лизинг на стойност от 32 345 лв. по договор. В информацията заемът е отразен в размер от 42 522 лв. Няма информация за разликите в размера на договорения заем.
    Община Гълъбово има договор за заем от 18.09.2008 г. в размер на 6 000 000 лв. със срок за погасяване 18.09.2028 г. По заема са усвоени 5 744 866 лв. Заемът е инвестиционен за изпълнение на инвестиционната програма на общината за „Изграждане и оборудване на административната сграда на община в гр. Гълъбово”. Крайният срок за усвояване на заема по договор е 17.09.2009 г. Съгласно Договора за заем, след изтичане на срока за усвояване на средствата, ангажиментът на банката за предоставяне на неусвоените суми се прекратява и заемът се счита за договорен до усвоения размер.
           
- Заеми, при които усвоения размер на кредитите е по-голям от договорения.
Представени са подробно пет от заемите с най-голям размер на разликата:
    Община Добрич има два усвоени кредита. По кредита от 21.04.2010 г. има разлика в размера на дълга към дата на договаряне и размера на усвоения дълг с 5 079 774 лв. в повече. Размерът на кредита по договор от за кредит от 21.04.2010 г. е 5 112 918 евро за финансиране на инвестиционни проекти на градската среда с обща стойност до 10 млн. лв. съгласно инвестиционната програма на община Добрич и мостово финансиране на разходи по одобрени проекти с осигурено финансиране, до получаване на междинните и окончателните плащания, с краен срок на усвояване 20.12.2012 г. В регистъра няма информация за установената разлика от 5 079 774 лв.
    Община Перник през 2006 г. има сключен договор за предоставена кредитна линия с максимален лимитиращ размер 440 000 лв. В регистъра няма информация за основанието, поради което са усвоени 5 110 000 лв. в повече.
    Община Радомир има сключен договор за предоставена кредитна линия с максимален лимитиращ размер 275 000 лв. Няма информация за основанието поради което по предоставената кредитна линия са усвоени 4 498 341 лв. в повече.
    Община Силистра има договор за кредит от 09.09.2010 г. в размер на   2 500 000 лв. със срок за погасяване 09.09.2015 г. По кредита са усвоени 2 890 596 лв. Договорът за кредит не е прикачен в регистъра и няма информация за основанието за усвоените в повече 490 596 лв.
    Община Пещера има договорен кредит от 20.07.2007 г. за покупка на автомобил на лизинг, в размер на 69 890 лв., от който са усвоени 79 209 лв. Няма информация за основанието, поради което по кредита са усвоени в повече 9 219 лв. По договорен кредит от 09.03.2009 г. за покупка на товарен автомобил на лизинг в размер на 123 163 лв. са усвоени 128 090 лв. В регистъра няма информация за основанието, поради което по кредита са усвоени в повече 4 927 лв.

- Заеми, при които няма усвояване на средства.
От констатираните и проверени 24 заема се представят 15 най-съществени по стойност:
Община Пещера през 2010 г. има договорени 4 кредита с общ размер 10 512 538 лв., усвояване по които не е реализирано. В регистъра няма информация за причините, поради които кредитите не са усвоени.
През 2010 г. община Варна не е усвоила договорен кредит в размер на 3 836 000 лв. по договор за кредит от 23.12.2009 г., със срок за погасяване 31.10.2012 г. Срокът за усвояване на кредита е 31.12.2009 г. В регистъра няма информация за причините, довели до неусвояването на кредита.
През 2009 г. Община Троян има договорени 6 кредита с общ размер 4 517 510 лв., усвояване по които не е реализирано. Няма информация за причините, поради които кредитите не са усвоени.
Община Пловдив през 2009 г. има договорени 2 кредита с общ размер 720 356 лв., усвояване по които не е реализирано. При извършената проверка в ЦРОД се установи, че за кредита в размер на 415 823 лв., с предназначение „енергийна ефективност”, има подписани 3 анекса за отсрочване на усвояването му по причини, отнасящи се до проблеми с учредяване на обезпечението по кредита и провеждането на процедурите по ЗОП за избор на изпълнител на проекта за енергоефективни мерки, като последния анекс е от 04.06.2010 г. При извършената проверка по кредита в размер на 304 535 лв., с предназначение „енергийна ефективност” се установи, че има подписани 2 анекса за удължаване срока на усвояване, свързани с провеждането на процедурите по ЗОП за избор на изпълнител. В регистъра няма допълнителна информация за причините, поради които кредитите не са усвоени до края на 2010 г.
Община Стражица има неусвоена кредитна линия за финансиране на разходи по проекти, по оперативни и други европейски програми до възстановяването им от същите в размер на 370 000 лв. В регистъра няма информация за причините, довели до неусвояването на кредитната линия.
В община Кирково по кредит от 27.11.2009 г. в размер на 199 756 лв., усвояване не е реализирано. В регистъра няма информация за кредита.

9 общини не са изпълнили изискванията да прикачат изискващите се  документи като файлове към ЦРОД, с което се възпрепятства оценката за изпълнението на съответните законови разпоредби и се нарушава принципа за прозрачност и публичност на информацията.
    
Не са прилагани административно-наказателните разпоредби на закона, по отношение на кметовете на 56 общини, които през 2010 г. не са изпълнили задължението си да изпратят на министъра на финансите и до Сметната палата решението за годишния отчет за състоянието на общинския дълг  в 10 – дневен срок от неговото приемане.