04.12.2006 г.

Сметната палата одитира бюджета на Министерството на външните работи

04.12.2006 г.

При одита на финансовото управление на бюджета на Министерството на външните работи (МВнР) за периода от  01.01.2005 г. до 30.06.2005 г. Сметната палата установи, че процедурите за възлагане на обществените поръчки са извършвани при спазване  на изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

Не са приети вътрешни правила за провеждане на процедурите за обществени поръчки и не са уточнени ангажиментите и отговорностите на отделните дирекции, както и взаимодействието между тях.       

Проверката за спазването на разпоредбите на ЗОП при провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка с предмет "Извършване на комуникационни услуги чрез сателитен канал за връзка с дипломатическите представителства на Република България в чужбина" установи, че поръчката е проведена съгласно изискванията на закона, но са допуснати несъществени нарушения.

Във връзка с подготовката и провеждането на изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. е утвърдена с ПМС план-сметка на разходите. Отчетените разходи от МВнР са в рамките на утвърдената обща сума. Най-голям дял в общата сума на разходите заемат разходите за командировки на служители от министерството. Разходваните средства за командировки на служители от централното управление на МВнР за инструктаж в избирателните секции и за участие в изборния ден по места надвишават четири пъти планирания във вътрешното разпределение на разходите за командировки размер.  Следователно не е извършено реално вътрешно планиране на разходите за командировка в чужбина на служители от МВнР за подготовката и провеждането на изборите. Във връзка с констатираните към 30.06.2005 г. преразходи по отделни параграфи по време на одита са предприети действия за извършване на съответните корекции по бюджета на министерството.