19.11.2008 г.
Одитът на финансовата дейност на политическите партии и управлението на предоставеното имущество обхвана двадесет и три политически партии, получили държавна субсидия от централния бюджет през 2007 г., както и законосъобразността на получените дарения на 16 политически партии, участвали в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и/или местните избори през 2007 г., които не са получавали държавна субсидия. На една политическа партия (декларирала дарения за предизборната кампания за местните избори) не е извършен одит поради непредставяне на документи. Обхватът е определен след анализ на годишните финансови отчети на политическите партии, данните от бюлетините на централните избирателни комисии и представените от политическите партии на Сметната палата отчети за набраните и изразходвани средства за предизборните кампании съответно за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и местните избори през 2007 г.
Предвид проведените две предизборни кампании през отчетната финансова година при одита бе проверена законосъобразността на приходите от дарения на партиите спрямо изискванията на Закона за политическите партии, Закона за местните избори и Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.


1. Относно съответствието на представените на Сметната палата годишни финансови отчети на политическите партии за 2007 г. с нормативните изисквания

Спазени са нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на годишните финансови отчети от одитираните политически партии за 2007 г.

2. Относно съответствието на финансовата дейност на политическите партии с нормативните изисквания

• спазване на законовите забрани за извършване на стопанска дейност и учредяване и участие в търговски дружества и кооперации

Спазени са законовите забрани на чл. 22 от ЗПП – не е установено политическите партии да извършват стопанска дейност, да учредяват и да участват в търговски дружества и кооперации през 2007 г.

• приходи на политическите партии
дарения
Нарушена е законовата забрана на чл. 24, т. 5 от ЗПП за получаване на средства от изпълнители по договори за обществени поръчки от девет политически партии. Четири от политическите партии възстановиха по време на одита получените в нарушение на ЗПП дарения на съответните дарители.
В нарушение на чл. 24, т. 4 от ЗПП седем политически партии са получили средства от търговски дружества с над 5 на сто държавно или общинско участие в капитала. Четири от политическите партии по време на одита възстановиха на съответните дарители получените в нарушение на ЗПП дарения.
Законовата забрана на чл. 76, ал. 3, т. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България за получаване на средства от смесени дружества с над 25 на сто чуждестранно участие в капитала е нарушена от две политически партии. До приключване на одита партиите възстановиха даренията на съответните дарители.
В нарушение на чл. 68, ал. 3, т. 2 от Закона за местните избори две партии са получили средства от търговски дружества с над 25 на сто чуждестранно участие в капитала. До приключване на одита една от партиите възстанови полученото от нея в нарушение на закона дарение на дарителя.
При отчитане на получените дарения за 2007 г. една политическа партия е нарушила изискванията на чл. 34, ал. 4 от ЗПП и не е декларирала имената на част от дарителите си и размера на получените от тях дарения.
През 2007 г. 15 от одитираните партии дължат данък върху получените дарения по Закона за местните данъци. Данък не е начислен и не е платен от 11 от тях. По време на одита 8 партии преведоха дължимия данък върху получените дарения по ЗМДТ.
държавна субсидия
Нарушени са разпоредбите на чл. 25, ал. 3 от ЗПП от една политическа партия за разпределяне на получената от Министерството на финансите държавна субсидия.
Спазена е законовата забрана на чл. 28, ал. 2 от ЗПП – получената държавна субсидия не е предоставяна за обезпечение на вземания на трети лица от политическите партии.

приходи от наеми
Четири партии не са декларирали получените приходи от наеми пред НАП и не са начислили и внесли дължимия данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
По време на одита две от партиите внесоха дължимия данък по Закона за корпоративното подоходно облагане за получените от наеми приходи.

• разходи на политическите партии
Спазени са законовите изисквания за изразходване на средства от одитираните политически партии. При одита не се установи извършване на разходи за неприсъщи на партиите дейности.

• счетоводно отчитане на политическите партии
Нарушени са изискванията на чл. 23, ал. 2 от ЗСч за “вярно и честно представяне на финансовото състояние на предприятието” относно неосчетоводяване и неотразяване в годишните финансови отчети, както следва:
- на част от получената държавна субсидия - от пет политически партии;
- на приходи от наеми - от една политическа партия.

3. Относно управлението на предоставеното за ползване от политическите партии имущество – частна държавна собственост и частна общинска собственост

Двадесет и четири политически партии отговарят на условията на чл. 31 и чл. 32 от ЗПП за предоставяне под наем на помещения от държавата и/или от общини за осъществяване на тяхната дейност. През 2007 г. 22 са ползвали помещения, предоставени по реда на ЗПП за осъществяване на тяхната дейност.
През одитирания период 17 партии са допуснали закъснения при плащането на наемните вноски или неплащане на наемната цена за повече от три месеца по договори за наемане на държавни и/или общински имоти. Създадени са предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от ЗПП от страна на наемодателите (областни управители и кметове) за прекратяване на наемните правоотношения. По време на одита 7 партии изплатиха дължимите наемни вноски на наемодателите, а три партии погасиха задълженията си за част от сключените от тях договори за наемане на държавни/общински помещения.
При извършените проверки от одитния екип бе установено, че в предоставените на 12 от одитираните политически партии държавни или общински помещения се извършват дейности, различни от дейността на партиите. При анализа на сключените от партиите договори за преотдаване под наем или за съвместно ползване с трети лица се установи, че пет партии нарушават забраната на чл. 32, ал. 2 от ЗПП. Сключените от тях договори за ползване на помещенията от трети лица не запазват основното предназначение на помещенията – партийна дейност. До приключване на одита три от партиите предприеха действия за прекратяване на договорите, сключени в нарушение на законовите забрани.
Десет от политическите партии не предоставиха на одитния екип договори за преотдаване под наем или за съвместно ползване за част от помещенията, в които е констатирано извършване на дейност, различна от дейността на партиите.

В нарушение на изискванията на чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ЗПП за предоставяне под наем на помещения на политически партии през 2007 г. 22 политически партии са ползвали под наем помещения - частна държавна и/или общинска собственост, по общо 38 договора. Десет от договорите са сключени през 2007 г.

В резултат на констатациите и оценките относно законосъобразното предоставяне на помещения на политически партии от областни и общински администрации, направени при одита на политическите партии за финансовата 2006 г., са прекратени 62 договора с партии, които не отговарят на изискванията на чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ЗПП за предоставяне на помещения под наем.