01.10.2002 г.

Сметната палата не е укрила нарушения и престъпления при проверката в Комисията за защита на конкуренцията

 

Във връзка с публикациите във вестник "Монитор"от 30.09.2002 г. за укриване на нарушения и престъпления при проверката в Комисията за защита на конкуренцията Сметната палата счита за необходимо да направи следното съобщение:

1. Проверката обхваща законосъобразното и целесъобразното изпълнение на бюджета на комисията за периода от 01.01.2000 г. до 30.09.2000 г. Тя е извършена в изпълнение на Програмата за одитната дейност на Сметната палата през 2000 г. и е възложена със заповед на председателя на основание чл. 22, ал. 5 от отменения Закон за Сметната палата (Приложение № 1).

2. Актът за констатации за извършената проверка е връчен на 09.02.2001 г. на председателя на Комисията за защита на конкуренцията г-н Николай Павлов, който не е възразил по отделните констатации в акта.

3. Актът за констатации е приет с решение на Сметната палата, взето на нейно заседание с Протокол № 10 от 13.03.2001 г., по доклад на ръководителя на отделението, извършило проверката, съгласно изискванията на чл. 24, ал. 5 от отменения Закон за Сметната палата (Приложение № 2).

4. За резултатите от проверката са изготвени съответни доклади, които са изпратени на 26.11.2001 г. на министъра на финансите г-н Милен Велчев и на председателя на Комисията за защита на конкуренцията, съгласно изискванията на чл. 27, ал. 1 от отменения Закон за Сметната палата (Приложение № 3 и Приложение № 4).

5. Председателят на комисията е предприел мерки за отстраняване на констатираните нарушения при проверката и е уведомил за това Сметната палата в срока по чл. 27, ал. 2 от отменения Закон за Сметната палата (Приложение № 5).

6. Във връзка с изпратения доклад до министъра на финансите, Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол е извършила проверка на установените от Сметната палата нарушения на процедурите при възлагане на обществени поръчки. Агенцията е потвърдила нарушенията, но не е съставила актове за административни нарушения поради изтекли давностни срокове, като е уведомила за това Сметната палата (Приложение № 6).

7. Председателят на Народното събрание проф. Огнян Герджиков е поискал с писмо от 12.12.2001 г. доклада за проверката в комисията. Сметната палата е предоставила на 14.01.2002 г. на председателя на Народното събрание изпратения доклад до министъра на финансите на основание чл. 46, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в сила от 21.12.2001 г.(Приложение № 7 и Приложение № 8).

8. Докладът за резултатите от проверката и копие от акта за констатации с приложенията към него са изпратени на председателя на Комисията по икономическата политика към Народното събрание г-н Валери Димитров на 18.09.2002 г. по негово писмено искане от 16.09.2002 г. на основание чл. 46, ал. 2 от Закона за Сметната палата (Приложение № 9 и Приложение № 10).

Видно е, че Сметната палата не е укрила нарушения и престъпления при проверката в Комисията за защита на конкуренцията. Тя е спазила закона, действал по време на извършването на проверката и на нейното приключване.

В акта за констатации не се съдържат данни за вреди по смисъла на чл. 29, ал. 1 от Закона за държавния вътрешен финансов контрол или за престъпления, поради което няма основание за изпращане на акта на органите на държавния вътрешен финансов контрол или на прокуратурата за търсене на имуществена или наказателна отговорност съгласно чл. 31 от отменения Закон за Сметната палата.

Констатираните основни нарушения при проверката са отразени в отчета за дейността на Сметната палата през 2001 г. Той ще се публикува на Интернет-страницата на Сметната палата по приетия от нея Правилник за реда и начина за огласяване на информация за одитната и друга дейност, съгласно изискванията на чл. 50, ал. 3 от новия Закон за Сметната палата.

Сметната палата заявява, че в своята дейност се ръководи единствено от закона и в рамките на предоставените й правомощия.