20.05.2010 г.
Сметната палата констатира нарушения и негативни практики при възлагане на обществени поръчки в Община Варна при извършения одит на финансовото управление на Община Варна за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2008 г. Изводът на одиторите е, че въведеният и осъществяван в общината предварителен и текущ контрол при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки не е достатъчно надежден.

Например, при изпълнението на една от големите обществени поръчки – “Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти, рехабилитация на уличната мрежа, спортните обекти и междублоковите пространства на територията на община Варна по обособени позиции”, не е постигната икономичност при разходване на бюджетните средства и не са защитени в достатъчна степен интересите на общината. За изпълнение на поръчката през  2007 г. са сключени три договора на обща стойност 50 млн. лв. Те са прекратени предсрочно по инициатива на  изпълнителите, които са поискали актуализация на цените, но общината е отказала. Стартирана е нова открита процедура за възлагане на обществена поръчка с идентичен предмет. По нея през 2008 г. са сключени  4 договора на обща стойност 140 млн. лв., три от които със същите изпълнители и същия териториален обхват.
 Изпълнението на договорите от 2008 г. ще струва на общината по-скъпо, тъй като за изпълнението на едни и същи строително-монтажни работи ще се извърши по-голям бюджетен разход, отколкото при условията на предсрочно прекратените договори от 2007 г.
Отчетено е неизпълнение на бюджета на общината за 2006 г., 2007 г. и 2008 г. съответно 8,1 на сто, 4,6 на сто и 1,2 на сто спрямо окончателно утвърдения бюджет.
    Съществен проблем в общината е актуалността на данните на начислените  задължения на физическите и юридическите лица. С липсата на единна информационна система в страната и в общината е затруднена обработката на получени информации от други дирекции на общината, КАТ- Варна, Агенция по вписванията  и друг външни институции. Обработката на тази информация за актуализация на задълженията е извършена ръчно, което усложнява дейността по разкриването на недекларирани в общината придобити превозни средства и недвижими имоти. Предприети са действия за актуализация на задълженията на физическите и юридическите лица в дирекция “Местни приходи” за подобряване на събираемостта на местните данъци.

Докладът за извършения одит е изпратен на министъра на финансите и на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки на основание чл. 43, ал. 1 от Закона за Сметната палата за нарушения на нормативните актове в областта на обществените поръчки. Докладът е изпратен и на парламентарната Комисия по регионална политика и местно самоуправление на основание чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закона за Сметната палата.