27.02.2023 г.

По повод стартиращата на 3 март 2023 година предизборна кампания във връзка с изборите за народни представители, които ще се проведат на 2 април 2023 година, Сметната палата напомня, че съгласно Изборния кодекс, до 8 март 2023 г. (до 5 дни след откриване на кампанията на 3 март 2023 г.) партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да изпратят на Сметната палата информацията по чл. 171, ал. 2 от ИК на хартиен и електронен носител за включване в ЕРИК.

 Информацията е както следва:

1. Трите имена, ЕГН и адрес на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;

2. Трите имена и ЕГН на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата;

3. Декларациите за произхода на дарените средства, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата (съгласно чл. 169, ал. 1 от ИК);

4. Декларациите за произхода на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато общият размер на средствата надхвърли една минимална работна заплата (съгласно чл. 169, ал. 2 от ИК);

5. Наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които участникът работи

При дарения от физически лица или предоставяне на средства от кандидат или член на инициативен комитет в общ размер, надвишаващ минималната работна заплата за страната от 780 лв., представянето на декларация за произхода на средствата е задължително.

Образецът на декларацията е утвърден от Сметната палата и достъпен на нейната официална страница в интернет. Нов момент в декларациите при тази кампания е изискването за посочване на по-детайлна информация за източниците на дарените или предоставени средства на  участници в изборите. По този начин Сметната палата дава категоричен отговор на засилените обществени очаквания за  повече прозрачност и проследимост относно произхода на средствата за финансиране на предизборните кампании. Това допълнително се налага и от факта, че към момента липсва законов праг, който да ограничава размера на дарените или предоставени средства.

По-подробната информация от декларациите, постъпваща в Сметната палата, ще бъде обект на защита по правилата за опазване на личните данни. Тя ще бъде използвана в рамките на задължителния одит по Изборния кодекс, който стартира след края на всяка предизборна кампания. Специфична част от него е и проверката за съответствие на доходите на лицето с дарените или предоставени от него средства.