13.01.2012 г.
Сметната палата извърши одит на контрола по изпълнение на концесионните договори за морски плаж „Слънчев бряг” – север, централен и юг за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2010 г.
Целта на одита е да даде оценка на ефективността на осъществения контрол от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за изпълнението на условията на концесионните договори и спазването на изискванията на нормативните актове за развитието на плажовете като екологично съобразена система и ползването им като рекреационен ресурс.
Заключението от одита е:
Целите на контрола за стриктното изпълнение на договорите за концесии на морските плажове на курортен комплекс “Слънчев бряг” не са постигнати в пълна степен през одитирания период. Дейностите по създадената цялостна организация на контрола в МРРБ се оценяват с ниска степен на ефективност през 2009 г. и със средна степен на ефективност за 2010 г., с отчитане на тенденция за значително подобряване в анализираните години.
Периодът на изпълнението на договорите за предоставянето на концесии върху морските плажове на курортния комплекс Слънчев бряг е съпътстван и повлиян от:
Широкообхватна и променяща се в дългия период на действие на концесиите нормативна уредба за дейности, осигурявани от концесионерите;
Необходимостта от комуникация и координация между няколко ведомства – МРРБ, Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите, ангажирани с вземането на компетентни решения за изпълнението на целите на контрола;
Необходимостта от комуникация и координация между МРРБ, органите на местното самоуправление и контролните регионални органи;
Неосигурен достатъчен административен капацитет на отдел „Съгласуване и контрол” в дирекция „Концесии” в МРРБ.
В периода към 31.12.2010 г. от МРРБ се реализират следните мерки:
Структурирана е Комисия за контрол с разширен състав и компетенции и са приети правила за работа й, както и графици за провеждането на заседания и на проверки на място;
Спазват се графиците за заседания и за проверки на място, осъществени с привличането на представители на други органи с компетенции по контрола;
Прекратява се практиката длъжностни лица да са членове на Комисията за контрол;
Счетоводно се отразява концесионната дейност и своевременно се разпределят концесионните плащания, съгласно законовите изисквания.
Изпълняват се задължения по концесионните договори за:
- осигуряването на свободен достъп до плажовете без заплащането на входни такси;
- осигуряването на санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване на обектите на концесия;
- представянето на безусловни неотменяеми гаранции за изпълнението на финансовите задължения;
- откриването на специална банкова сметка за отчисляването на суми за гаранции за опазването на околната среда;
- осигуряването на табели за информационни цели за статута и значимостта на природните забележителности – пясъчни дюни;
- предаването в изискуемите по договорите срокове на Работни проекти за устройване и експлоатация, и инвестиционни програми;
- сключването на застраховки „гражданска отговорност”, като липсата на изисквания в договорите за минимални лимити на покритие позволяват произволното им определяне от концесионерите.
За периода на одита концесионерите не изпълняват следните задължения:
-  да не разполагат преместваеми обекти, извън утвърдените схеми за разполагане, да осигуряват зони за свободно разполагане;
- не са сключени застраховки „злополука” от всичките концесионери;
- в инвестиционните програми се планират разходи, които не могат да се определят като инвестиционни – за осигуряването на медицинско обслужване, за водно спасяване, за почистване, за охрана. В същото време не са предвидени и не се разходват средства за борба с абразията на морето, както и средства за опазването на околната среда и водите;
- не се изискват от страна на МРРБ всички сключени от концесионерите договори с подизпълнители за осигуряването на дейности и услуги, с оглед преценката за тяхното съответствие или противоречие с концесионния договор;
- концесионерите не изпълняват задължението да не изграждат и да следят трети лица да не изграждат сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица. Липсва добра комуникация на МРРБ с държавните и общинските контролни власти за навременното им сезиране при установено незаконно строителство на трайни и преместваеми обекти, а това спомага за удължаването на периодите от установяването на нарушенията до тяхното отстраняване.
В хода на одита са идентифицирани следните рискови области: риск за наличността, пълнотата и проследяемостта на документите и информацията, съдържаща се в концесионните досиета; риск от забавяне на предприемането на действия за отстраняването на допуснати несъответствия и неизпълнени задължения от страна на концесионера, поради липсата на регламент и ред за уведомяване и санкциониране, както и поради затруднена комуникация с органите на местното самоуправление и с регионалните контролни органи; риск за липса на мотивация на концесионерите да спазват стриктно задълженията си; риск от формализиране на контрола при извършване на проверки на място; риск за своевременно осъществяване на дейностите по текущия контрол, поради недостиг на административен капацитет в отдел „Съгласуване и контрол”.

Сметната палата даде 11 препоръки към министъра на регионалното развитие и благоустройството за подобряване на дейността.