09.01.2007 г.


Сметната палата извърши одит на изпълнението на реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение на злокачествени заболявания, заплащани от републиканския бюджет в Министерството на здравеопазването, който обхвана периода от 01.01.2001 г. до 31.12.2005 г.

ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

Не е разработена и утвърдена лекарствена политика с ясно определени цели и приоритети като част от държавната политика в областта на здравеопазването.
Наредбата за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет, не създава ред за финансиране на дейността по осигуряване на лекарства за скъпоструващо лечение със средства от общинските бюджети.

Подготовката на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет не е предшествана от писмена оценка на резултата от прилагането й.

По време на одита министърът на здравеопазването издаде Наредба № 34/25.11.2005 г. за реда за заплащане от Републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Наредбата не урежда пълно всички въпроси, които законодателят е предвидил да бъдат регламентирани в този подзаконов нормативен акт. Текстът на основанието е „заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването”. Наредбата не регламентира заплащането на лечението, а реда за предоставяне на лекарства за скъпоструващо лечение, финансирани от републиканския бюджет (без финансирането от общинските бюджети). В този смисъл не е уредена изчерпателно материята, до която се отнася акта по прилагане на закона.

За организация и координация по прилагането на Наредбата за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение и с цел регулярни доставки и контрол по сключените договори за централни доставки на лекарства за скъпоструващо лечение и консумативи, през 2002 г. министърът на здравеопазването утвърждава Стандартна оперативна процедура /работна програма за доставка на животоспасяващи и животоподдържащи лекарства/,

Стандартната оперативна процедура не регламентира изготвянето на обобщена годишна заявка за необходимите лекарства за скъпоструващо лечение, както и изготвянето и утвърждаването на годишна спецификация, на базата на които да се планират разходите за лекарства и провеждането на процедури за обществените поръчки за следващата година.
Не е определен субект, който да осъществява контрол по цялостното изпълнение на Стандартната процедура и да докладва на ръководството на министерството за резултатите от извършените проверки или упражняван текущ контрол.

Анализът на данните за периода 2001-2005 г. показва, че средното годишно нарастване на броя на болните, нуждаещи се от скъпоструващо лечение е в размер на 3.4%, а на онкоболните в размер на 10.1%.
Нарастването на броя болни от злокачествени заболявания, на които се предписва лекарствена терапия по реда на т. 8 от Приложение 1 на Наредбата е в по-голяма степен от общото нарастване на броя на нуждаещите се от скъпоструващо лечение за одитирания период.
Налице е постоянна тенденция на изпреварващо нарастване на броя на болните от злокачествени заболявания спрямо общо лекуваните с лекарства за скъпоструващо лечение.

Анализът на данните за периода 2001-2005 г. показва, че средното годишно нарастване на броя на болните, нуждаещи се от скъпоструващо лечение, е в размер на 3.4%, а на онкоболните - в размер на 10.1%.

Налице е постоянна тенденция на изпреварващо нарастване на броя на болните от злокачествени заболявания спрямо общо лекуваните с лекарства за скъпоструващо лечение.


Относителният дял на лекуваните онкоболни по реда на т. 8 от Приложение 1 на Наредбата с лекарства за скъпоструващо лечение е                 по-малък от една трета от общия брой онкоболни, преминали, лекувани или наблюдавани от лечебните заведения за одитирания период.

Министерството не разполага с надеждна и систематизирана информация за броя на онкоболните, които се лекуват с лекарства, разпределението им по видове заболявания и съответни лечения за всяка година, на базата на предоставената от лечебните заведения с годишните заявки потребност. Не се анализират и прогнозират тенденциите в развитието на онкологичните заболявания

Не се планират реално необходимите  финансови средства за доставките на лекарства за скъпоструващо лечение


Откритите процедури за доставка на лекарства през 2001 г. и за доставка на нововключени лекарства през 2004 г. и 2005 г. са проведени без предоставена информация за необходимите количества лекарства за следващата година по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет.

За доставяне на лекарства за скъпоструващо лечение за 2001 г. в министерството са проведени четири процедури. От 2002 г. се включва ДДС в цените на лекарствата за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет и са проведени седем процедури. През 2003 г. са проведени шест процедури за обществени поръчки, в три са включени лекарства за онкоболни.

През 2004 г. се наблюдава влошаване в работата на министерството по определяне на необходимите количества лекарства за скъпоструващо лечение и своевременното им договаряне по видове и количества. Извършена е структурна реформа, която вместо положително е оказала до известна степен негативно влияние на работата в министерството по отношение на оптимизирането на процеса по осигуряване на необходимите лекарствени средства.

През 2005 г. тази практика продължава с откриване през месец на две процедури за частични количества лекарства. Договарянето на 31 вида нови лекарства за скъпоструващо лечение, в т.ч. предимно за онкоболните, доставянето и разпределянето им по лечебните заведения, без да са заявявани, води до значително намаляване на количествата за някои лекарствени средства поради включените нови.
Ръстът на броя на онкоболните, нуждаещи се от лекарства по реда на т. 8 от Приложение 1 на Наредбата, е 46.8% спрямо 2001 г., заедно с начисления 20% ДДС това нарастване не е предвидено при планирането на необходимите финансови средства. Средства за лекарства за скъпоструващо лечение през 2005 г. са недостатъчни и се формира  недостиг. Този недостиг се е отразил при  лечението на  онкоболните, нуждаещи се от лекарства по реда на т. 8 от Приложение 1 на Наредбата.

Анализът на договорените и доставените лекарства за скъпоструващо лечение за одитирания период показа:

- Включеният ДДС в цените на лекарствата от 2002 г. и годишното нарастване на броя на болните, нуждаещи се от лекарства за скъпоструващо лечение, не е компенсирано със съответстващо планиране на необходимите финансови средства по години. 

- Извършваните промени при договарянето на лекарства за скъпоструващо лечение по количества и видове, несъобразени със заявките на лечебните заведения, включването на нови лекарства без своевременно информиране на лечебните заведения, за да ги предвидят в процеса на лечение, е довело до допълнителни напрежения и кризисни ситуации в предписаната лекарствена терапия.

- Недобрата организация на дейността в министерството по обобщаване на предоставяната информация от лечебните заведения за своевременно и оптимално определяне на действително необходимите количества и видове лекарства оказва влияние върху ефективността на своевременното осигуряване и регулярно доставяне на лекарствата за скъпоструващо лечение до крайните потребители.


Данните доказват неизпълнение на задълженията от доставчиците за доставка на лекарствата в срок до лечебните заведения - крайни получатели. Неизпълнението на задължението от доставчиците в срок за доставка на лекарствата за скъпоструващо лечение, както и неупражнения контрол от министерството в лечебните заведения относно получаването на лекарствата от пациентите, е довело до обществено недоволство и четири съдебни процеса срещу държавата в лицето на Министерство на здравеопазването. По едно от делата има влязло в сила осъдително решение.
 Осъществяваният контрол по изпълнение на договорите е формален и не се предприемат съществени корекции и мерки за подобряване на управлението на процеса.
Финансирането на лекарствата за скъпоструващо лечение се извършва от Републиканския бюджет, чрез бюджета на Министерството на здравеопазването по параграф 10-12 “Медикаменти”, съгласно единната бюджетна класификация.

Разчетите за необходимите средства за осигуряване на лекарства за скъпоструващо лечение и консумативи за периода 2001-2005 г. по години, не са придружени с анализ за основните приоритети, политики и структурни промени в дейностите и лечебните заведения-крайни получатели.

Средствата, планирани и разходвани за осигуряване на лекарства за скъпоструващо лечение не се отчитат на отделен ред или подпараграф в бюджета на министерството, което затруднява анализа и оценката за ефективността на разходите за лекарства за скъпоструващо лечение за периода 2001-2005 г. Не е регламентиран ред и механизъм, който информационно да обезпечава управлението на процеса по предоставяне на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от Републиканския бюджет с цел постигане на максимална ефективност на направените разходи и минимизиране на риска от недостиг на финансови средства за осигуряване на необходимите количества лекарства за скъпоструващо лечение.  

 

ДЕФИНИРАНО РАВНИЩЕ НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК ЗА ДЕЙНОСТТА

Корупционни елементи, които в съчетание с други генерират корупциогенни механизми - резултат от оценката на риска


Прекомерно много компетенции, упражнявани от един служител - много висок
Произволност в процеса на вземане на решения - висок
Пренебрежително отношение към документацията и отчетността - много висок
Слаб вътрешен контрол - много висок
Неравнопоставен достъп до информацията - много висок
Отсъствие на лична отговорност - много висок
Отсъствие на антикорупционни механизми - много висок
Прекомерно използване на външни услуги - нисък
Липса на практика по отчитане и докладване на дейността - много висок

От направените констатации и оценки се оформи заключението, че в Министерството на здравеопазването е създадена благоприятна среда за развитие на механизмите, които генерират и поддържат корупционните практики.


На основание чл. 42, ал. 1 от ЗСП, в срок до 30.03.2007 г. министърът на здравеопазването следва да уведоми писмено Сметната палата за предприетите мерки по изпълнение на препоръките.