14.06.2007 г.

Сметната палата извърши одит на изпълнението на дейността на Национално управление по горите (НУГ) за периода от 01.01.2004 г. до 30.06.2006 г.

Одитният екип е констатирал, че в НУГ е изградена добра система за контрол върху дейността по ползването на дървесина.

Чрез извършване на директни проверки в регионалните управления на горите (РУГ), държавните лесничейства (ДЛ) и от държавните дивечовъдни станции (ДДивС), НУГ контролира дейността по ползването на дървесина, относно спазване нормативната уредба и дадените указания. През одитирания период служители от отдел "Ползване на горите и маркетинг" към Националното управление по горите, самостоятелно и съвместно с други отдели, са извършили общо 47 проверки, в т.ч. - 39 на държавни лесничейства, 15 на държавни дивечовъдни станции и 2 на регионални управления по горите.

В резултат на изградената контролна система, за констатирани нарушения по ползването на дървесина са наложени общо 27 дисциплинарни наказания на служители на РУГ и ДЛ; определени са неустойки на трима директори на държавни дивечовъдни станции в размер до 5 месечни брутни възнаграждения и е потърсена административно наказателна отговорност на лицата, нарушили нормативните изисквания по ползването на дървесина.

През одитирания период са установени 23274 административни нарушения за 2004 г., 20581 за 2005 г. и 10140 до 30.06.2006 г. Най-голям е броят на съставените актове за нарушения по Закона за горите. Влезлите в сила наказателни постановления за всички видове нарушения са 16705 за 2004 г. в размер на 3 400 000 лв.; 18001 за 2005 г. в размер на 3 957 064 лв. и към 30.06.2006 г. - 7369 бр. за 1 573 611 лв.

Събираемостта на наложените санкции - глоби, имуществени санкции и обезщетения, на влезлите в сила наказателни постановления е: за 2004 г. - 10 %, за 2005 г. - 7,6 % и към 30.06.2006 г. - 5,8 %. Ниската събираемост на наложените санкции е основание да се направи извод, че системата за реализация на наказателните постановления е недостатъчно ефективна.

За разкритите нарушения, по които има данни за извършени престъпления, преписките са изпратени в Прокуратурата: 2004 г. - 520 преписки, от които по 83 има образувани производства; 2005 г. - 494 преписки, от които са образувани 167 производства за търсене на наказателна отговорност; към 30.06.2006 г. - 293 преписки.