07.11.2007 г.

 

Сметната палата извърши одит на дейността на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) и териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК) за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2006 г.

Извършеният одит обхвана проверка, анализ и оценка на дейностите, свързани с медицинската експертиза на работоспособността в НЕЛК и 48 ТЕЛК.
ТЕЛК се откриват и закриват към държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и диспансери със заповед на директорите на съответните Районни центрове по здравеопазване (РЦЗ) след съгласуване с министъра на здравеопазването. Изградени са 98 ТЕЛК, от които 74 по общи заболявания, 8 специализирани ТЕЛК по белодробни болести, 10 специализирани ТЕЛК по психични болести и 6 специализирани ТЕЛК по очни заболявания.

Основни констатации и оценки от извършения одит

Финансовото и материално-техническото осигуряване на НЕЛК не е адекватно на значимостта на изпълняваните функции.

Не са създадени типови документи, чрез които да се унифицират информационните потоци между институциите, участващи в процеса на медицинската експертиза на работоспособността. Поради тези причини за организацията и отчитането на една и съща дейност от различните състави на ТЕЛК е използван различен начин за документиране.
Помещенията, в които се съхраняват медицинско-експертни досиета (МЕД) и другите документи на комисиите, не са оборудвани с охранителни системи и съхраняването на документите не е надеждно и сигурно. В одитираните ТЕЛК не са въведени единни правила за достъп и защита на данните.


Високоспециализираните и скъпоструващи изследвания, свързани с процеса на медицинската експертиза на работоспособността, по искане на ТЕЛК следва да се финансират от НЗОК, респективно РЗОК (чл. 107, ал. 2 от Закона за здравето), но през одитирания период не са постъпвали приходи от НЗОК/РЗОК. Не е осигурена ясна и подробна регламентация на реда за заплащане на високоспециализираните и скъпоструващи медико-диагностични изследвания, с което не са създадени условия за прилагане на единни подходи при идентични обстоятелства.


Създадените информационни фондове в РЦЗ не обхващат дейността на ТЕЛК. Не са задоволени нуждите на голяма част от ТЕЛК в страната от информационна база. В 17 от одитираните 48 ТЕЛК не е изградена локална мрежа, няма достъп до интернет и електронна поща. Не се прилага специализиран софтуер при издаването на експертните решения, който да способства за намаляване на необходимото технологично време за създаване на документите и да осигурява пълна, надеждна и достоверна информация за целите на контрола и анализа.

Не са създадени медицински електронни досиета на лицата, наличието на които би предотвратило дублирането на МЕД на едно лице, както и за автоматизирана обработка на информацията за дейността по експертиза на работоспособността.
Не е изграден надежден информационен фонд в ТЕЛК, от който да може да се проследи процесът на освидетелстване и преосвидетелстване на лицата, да се анализират и контролират резултатите от работата на комисията.
Не са разработени контролни процедури или механизъм за проверка на достоверността на подаваната информация от ТЕЛК към РЦЗ и НЦЗИ.
Между ТЕЛК и РКМЕ е установена практика ръчно да се съставят описи с приетите и предадени МЕД, които не се регистрират по общия ред на документооборота, утвърден в лечебните заведения и РЦЗ.
Не са определени принципите за документиране на специфичната медицинска документация, което показва, че е подценено значението на отчетността и правилното водене и попълване на регистрите и дневниците.
Не е осигурена възможност за проследяване на наличието и достоверността на документите, което създава възможности за тяхната подмяна и фалшифициране.
В някои ТЕЛК съществува риск от достъп на външни лица до документацията поради недобрите условия за съхранение и необезопасеността на помещенията, в които се съхранява документацията.

През 2006 г. са извършени проверки за спазване на изискването членове на ТЕЛК и НЕЛК да не упражняват дейности, които подлежат на техен контрол, както и да извършват консултативна дейност, свързана с експертизата на работоспособността. Установено е, че 94 лекари от 91 лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ са членове на ТЕЛК и работят и по договори с НЗОК по НРД 2006. Ръководството на НЗОК е предприело правилни действия за отстраняване на установеното нарушение. В одитираните от Сметната палата ТЕЛК към момента на извършването на одита не са установени случаи на действащи договори между РЗОК и лекари от ТЕЛК.


За одитирания период са установени случаи на корупция в ТЕЛК към болниците в Ловеч, Плевен и Шумен.
 Съставът на ТЕЛК в Ловеч (4-ма лекари, един технически изпълнител и един секретар-машинописец) е отстранен от работа с определения на Окръжния съд – Ловеч, и Великотърновския апелативен съд през м. юли 2005 г. Членовете на ТЕЛК са обвиняеми по сл. дело на Националната следствена служба (НСлС) по пр. вх. № 985/2003 г. на Окръжната прокуратура – Ловеч. Внесен е обвинителен акт на Окръжната прокуратура на 31.05.2006 г. в Окръжния съд – Ловеч. Служителите са подведени под отговорност по реда на Наказателния кодекс. Делото не е приключило.
 От РЦЗ - Плевен, в резултат на сигнал на жители от с. Пелишат е установено, че са освидетелствани 33 деца от ромски произход, 22 от които в роднинска връзка, при голяма част от които липсва или е непълна медицинската документация, в т.ч. и ЕР. Изпратен е доклад до НЕЛК с предложение за преразглеждане на ЕР, закрита е РЕЛК, извършила освидетелстванията, и се води разследване от РДВР, Плевен. На основата на тези решения за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2006 г. са изплатени месечни помощи и добавки за социална интеграция в размер на 31 788 лв.
 През 2006 г. е прекратен трудовият договор с член на Обща ТЕЛК, Шумен, поради ефективна присъда за вземане на подкуп и лишаване от право да заема определена длъжност за срок от 2 години.
Основният извод на одитния екип е, че субективната нагласа и създадените обективни условия (съществуване на сложни процедури, липса на ротация в съставите, възможност за нерегламентирано ускоряване/блокиране на процедурата, случаи с нередовна документация и отчетност, възможност за достъп на неупълномощени лица до МЕД и други документи и др., липса на ефективни антикорупционни механизми, неефективен или липса на вътрешен и външен контрол и информационна система) при извършването на дейността по медицинската експертиза на работоспособността генерират висок корупционен риск.

Поради липса на добро взаимодействие между НЕЛК и ТЕЛК не е налична в ТЕЛК информация за обжалваните пред НЕЛК техни експертни решения, както и не са предоставяни решенията на НЕЛК.
В ТЕЛК няма утвърдени вътрешни правила, в които да са определени редът, срокът и за връщане на документацията в РКМЕ, с изключение на Велико Търново. Няма въведена система за проследяване от момента на постъпването до приключването на преписката, с изключение на Шумен.
Няма информационна връзка между органите, свързани с дейността на медицинската експертиза, което е една от основните причини за невъзможността да се осъществява своевременна и ефективна комуникация между тях.

Законоустановеният срок за постановяване на експертни решения не е спазван от нито един от съставите на НЕЛК основно поради драстично завишения брой на жалбите, постъпващи в НЕЛК след 2000 г. Образувана е “листа на чакащите”, която за някои от съставите е недопустимо дълга. Докато към 31.12.2005 г. за освидетелстване е имало общо 3854 чакащи в два състава – по сърдечно-съдови и по ортопедични болести, към 31.12.2006 г. чакащи има за всички състави - общо 8594 души. Най-тежко е състоянието в състава по сърдечно-съдови болести, където към 31.12.2005 г. е имало 2384 чакащи за освидетелстване, разпределени до м. март 2009 г. Към края на одитирания период те са 2342 с определени дати до м. 10.2010 г., което е над 3 години закъснение спрямо регламентирания срок.
Броят на чакащите за освидетелстване лица показва обективна невъзможност за спазване на законово установените срокове за постановяване на ЕР. За 3-те предходни години е натрупано изоставане в разглеждането на 11 171 молби, като всяка следваща година се увеличава броят на жалбите, по които не е спазен срокът за произнасяне. Наложително е първостепенният разпоредител да предприеме адекватни мерки за преодоляване на изоставането в постановяването на експертни решения от НЕЛК.

На основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП, се дават 7 препоръки на директора на НЕЛК и 16 препоръки към министъра на здравеопазването.