23.11.2009 г.

Одитът обхвана проверка, анализ и оценка на дейността на Центъра „Фонд за лечение на деца” (ЦФЛД) и функциониращия към него Обществен съвет (ОС) за оценка на ефективността на тяхната дейност. Проследен е механизмът на одобряване на молбите на кандидатстващите лица до 18 г. за финансиране на диагностични и лечебни процедури, за които няма условия за извършването им в България, както и организационното и финансовото подпомагане на лечението.

На основата на извършените проучвания и анализи от одитния екип е направена оценката, че дейността по организационно и финансово подпомагане на лечението на българските граждани до 18 г.  не е ефективна и не постига целите и задачите  на държавната здравна политика в областта на детското здравеопазване.
За ефективността на тази дейност са необходими цялостни законодателни промени по отношение режима на осъществяването й и участващите субекти.  Сметната палата е дала 11 препоръки на директора на ЦФЛД и 12 препоръки на министъра на здравеопазването.

Центърът „Фонд за лечение на деца” е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министерството на здравеопазването, създаден с Постановление на Министерски съвет № 280/18.10.2004 г. Дейността му е свързана с организационното и финансовото подпомагане на български граждани на възраст до 18 години за диагностични и лечебни процедури, за които няма условия за извършването им в България.
ЦФЛД се управлява и представлява от директор, който се назначава и освобождава от министъра на здравеопазването. Към ЦФЛД функционира Обществен съвет, чийто състав е избран с Решение на Министерски съвет от 2004 г. по предложение на министъра на здравеопазването. Общественият съвет включва 11 членове, изтъкнати медицински специалисти и представители на обществеността, които са ангажирани на обществени начала.
Основните нормативни актове, регулиращи дейността на ЦФЛД са „Правилник за дейността и организацията на работа на ЦФЛД” и „Принципи, правила и критерии за работа на ЦФЛД и ОС към него”.


ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ОДИТ:

Установено е законово противоречие между ПМС от 2004 г., съгласно което ЦФЛД формира бюджет и фактическото състояние – утвърждаваната от МЗ бюджетна сметка, тъй като от друга страна ЦФЛД е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.  В следствие на това в изготвяните проекти на бюджетната сметка на ЦФЛД през одитирания период не са планирани средствата за лечение, а те са разчитани допълнително като целеви средства и са предоставяни на ЦФЛД със заповед на министъра на здравеопазването.
Общият размер на средствата за лечение през одитирания период от субсидия е 9,5 млн. лв., а са изразходвани 5,8 млн. лв., което е  61 на сто от общо отпуснатите от МЗ за лечение. Отделно от субсидията получените дарения за периода са около 2 млн. лв., което означава, че усвояването на средствата от субсидията е още по-малко.
Отделно от т.нар. бюджетен излишък за 2008 г. са предоставени на фонда около 20 млн. лв., но от тях са усвоени едва около 550 хил. лв.   

За одитирания период намаляват средствата от дарения въпреки въведените данъчни облекчения  за физически и юридически лица, което  е индикатор за изгубеното доверие от страна на някои дарители. Друга причина е липсата на ефективни действия за увеличаване на публичността на извършваната дейност.

От ОС не са предлагани конкретни мероприятия в края на всеки отчетен период и от страна на ЦФЛД не са осъществявани мероприятия за по-пълното усвояване на средствата.

ЦФЛД е в непосредствени функционални връзки с министъра по здравеопазването, Комисията за лечение в чужбина (КЛЧ), дирекции от МЗ и делодството в министерството. Създадената сложна система от взаимовръзки и комуникации от различни структури в йерархично необвързани взаимоотношения, при която не са фиксирани срокове за всички нива и процедури, забавя изключително много процеса на движение и одобрение на документацията на кандидатстващите лица.

Настойниците/родителите на лицата до 18 г. са подавали молба до КЛЧ чрез деловодството на МЗ, но след издаване на положително становище от КЛЧ  е подавана нова молба до ЦФЛД чрез деловодството на МЗ. На практика за едно и също лице са водени молби с различен регистрационен код и дата на подаване. С изменения в правилника от май 2006 г. е премахнато изискването за подаване на две отделни молби (до КЛЧ и до ЦФЛД). С промените обаче не е конкретизирано къде се подава първоначално молбата. Тези обстоятелства водят до неясноти и объркване от страна на родителите/настойниците на кандидатстващите лица.

В КЛЧ през одитирания период не е създаден регистър за кандидатстващите лица до 18 г. , в ЦФЛД липсва пълна база данни за кандидатстващите за лечение деца. Не е събирана, обобщавана, анализирана и съхранявана информацията за кандидатстващите/одобрените лица, както и обратна информация от родителите за състоянието на децата след провеждане на лечението, което да оптимизира дейността.
       
Служебното придвижване на молбите между ЦФЛД и КЛЧ не е довело до очаквания резултат за улесняване на административната процедура и за ефективно проследяване движението на документацията поради липсата на ясно разграничаване на отговорностите и регламентиране на начините на взаимодействие между тях.  

Молбите на кандидатстващите лица не се одобряват с индивидуален административен акт на министъра на здравеопазването или на директора на ЦФЛД, а решенията на КЛЧ са междинен акт преди произнасянето от министъра на здравеопазването. Поради този факт отказите от КЛЧ или ОС не могат да бъдат обжалвани по съдебен ред.

В нормативната уредба не са въведени срокове за одобрение на отделните процедури, не са определени и случаите, при които се взимат решения по спешност. Причината за драстичните разлики в сроковете на одобрение на молбите на кандидатите е прилагането на различни критерии, което  предполага влиянието на субективния фактор.

Интернет страница на ЦФЛД не съдържа подходящата информация, която да е в  помощ на кандидатстващите лица и да гарантира прозрачността на дейността на ЦФЛД.

Общият брой на одобрените лица от КЛЧ за одитирания период възлиза на 206, а от ОС са одобрени 165 лица. Наблюдава се тенденция на увеличение на броя на одобрените от ОС лица за финансиране всяка следваща спрямо предходната година от одитирания период. Същата тенденция бележат и показателите за брой на лицата, подали молби и лицата, одобрени от КЛЧ, с изключение на 2006 г. От одобрените от ОС 165 лица - 139 лица са преминали лечение. Различията между броя на лицата, одобрени от КЛЧ, от ОС и от министъра на здравеопазването, се дължат на предприети действия от страна на някои родители за финансиране от други източници поради забавянията при одобрение на молбите, насрочването на късни дати за прием за лечение на лицата в болниците, пренасочването на децата за допълнителни становища и консултации и др.
      
Необходимо е по-ясно дефиниране на функциите на министъра на здравеопазването по контрола и одобряването на разходите за лечение с оглед по-ефективно осъществяване на дейността на ЦФЛД.