10.05.2012 г.
Сметната палата извърши одит на съответствието при финансовото управление на държавното търговско дружество „Академика 2000” ЕАД за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2010 г.

Дружеството е правоприемник на „Академика 2000” ЕООД, учредено през   1999 г. С решение на министъра на образованието и науката, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала, и с решение на СГС от 2006 г., „Академика 2000” ЕООД е преобразувано в търговско дружество - „Академика 2000” ЕАД, при запазване на седалището, адреса и предмета на дейност и с размер на капитала 8 900 200 лв., разпределен в същия брой налични поименни акции. Едноличен собственик на капитала е държавата.
От 24.09.2009 г. Министерският съвет променя органа, който упражнява правата на държавата като едноличен собственик - от министъра на образованието, младежта и науката на министъра на физическото възпитание и спорта.

  Изводът от одита е, че дружеството не е управлявано ефективно през годините, което води до недоброто му финансово състояние.
Липсата на задължителна правоохранителна норма за имотите на държавата, апортирани в търговски дружества, и непредприетите действия от ръководството на “Академика 2000” ЕАД за удостоверяване на правото на собственост върху апортираните в дружеството имоти и вписването им по местонахождение на имотите, създава висок риск за проследяемостта на действията по разпореждане с имотите и тяхната законосъобразност.

Направени са следните констатации:

При преобразуването на дружеството стойността на капитала не е определяна по реда на Търговския закон - чрез оценка от вещи лица, назначени от съда, а е определена на база на балансовата стойност на недвижимите имоти и движимите вещи, находящи се в тях. По този начин не са оценени по справедлива пазарна цена дълготрайните материални активи, формиращи капитала на „Академика 2000” ЕАД.
 
С немотивирано решение от март 2003 г. на принципала - министърът на образованието и науката, „Академика 2000” ЕООД апортира недвижими имоти, а именно Студентски спортен лагер „Академика" в град Равда, в „Академика сий палас" АД. “Академика 2000” ЕАД става собственик на 20 % от акциите с право на глас от капитала на същото дружество.
През 2009 г., във връзка с участието на „Академика 2000” ЕАД в капитала на  „Академика Сий Палас” АД, са осчетоводени приходи в размер на 459  086 лв. срещу бъдещо получаване на дивидент. За 2010 г. са осчетоводени 233  016 лв. приходи. Тези начислени вземания обаче реално не могат да бъдат получени, тъй като дружеството не е реализирало печалба, а към 31.12.2010 г. „Академика Сий Палас” е реализирало 10 млн. лв. загуба. Включените бъдещи вземания на дивидент водят до отчитане на нереални финансови резултати от дейността на дружеството. Към момента участието на „Академика 2000" ЕАД в „Академика сий палас" АД е неефективно и не носи положителен икономически ефект за дружеството.

В дружеството няма утвърдени правила за изграждане на система за финансово управление и контрол. През одитирания период „Академика 2000” ЕАД не се самоопределя като субект по ЗОП и ръководството на дружеството не прилага ЗОП и НВМОП при възлагането на доставки на стоки, предоставянето на услуги и на строителство. Съгласно чл. 62 на Търговския закон дружеството е публично правна организация и е длъжно да прилага разпоредбите на ЗОП.

При проверката на изпълнението на договорите за наем е установено, че не е създадена отчетност, позволяваща отделянето на приходите от наеми от тези за консумативи.
Някои от дългосрочните договори за наем са сключвани без оценка на лицензиран оценител, в нарушение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.
По договор за наем, за извършени и приети с констативен протокол ремонти и подобрения, липсват разходо-оправдателни счетоводни документи, фактури и др., както и количествено-стойностни сметки. Ремонтите и подобренията не са отразени в увеличение на стойността на ДМА, водещо до промяна, както на амортизационните отчисления, така и на вярното отчитане на активите на дружеството, съответно и на финансовия му резултат.
    
    В частта за нарушенията на процедурите за възлагане на обществени поръчки одитният доклад е изпратен на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Сметната палата е дала 11 препоръки за подобряване на дейността – по 4 към принципала и към Съвета на директорите и 3 - към изпълнителния директор на дружеството.