05.02.2010 г.

Сметната палата извърши одит на администриране на приходите от ДДС и акцизи в Агенция „Митници” за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2008 г.
Целта на одита е да даде оценка на: спазване разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за митниците и Закона за статистика на вътреошнообщностната търговия със стоки във връзка с администрирането на приходите от ДДС и акцизи; процедурите, свързани с планирането, събирането и отчитането на приходите в републиканския бюджет от ДДС при внос и от акцизи; извършвания оперативен и последващ контрол; информационното осигуряване на процесите и на взаимодействието и обмена на информация с други институции.
В обхвата на одита не са включени дейностите по администриране на приходи от ДДС при внос и от акцизи в териториалните звена на агенцията – Регионалните митнически дирекции, Териториалните митнически управления, митническите пунктове и бюра.

Общата оценка от извършения одит е, че през одитирания период дейностите, свързани с администрирането на приходите от ДДС при внос и от акцизи в ЦМУ на Агенция “Митници” са осъществявани законосъобразно. Събраните и отчетени приходи от ДДС при внос и от акцизи превишават утвърдените със Законите за държавния бюджет на Р. България за 2007 г. и за 2008 г.

Установените случаи на липса, неактуализиране и неспазване на утвърдени вътрешни правила и процедури са рискови фактори за законосъобразното, ефективното и ефикасното осъществяване на дейността.

Констатираните чести промени в нормативните актове, уреждащи дейността по администрирането на приходите от ДДС и от акцизи в Агенция „Митници”, заедно с голямата сложност и многообразие на митническото и акцизното законодателство, обуславят наличието на рискове за своевременно приемане, утвърждаване и актуализиране на вътрешни правила и за законосъобразното осъществяване на дейностите. Установените случаи на липса и на неизвършена актуализация на утвърдени вътрешни правила и процедури през одитирания период са в резултат и на липсата на утвърден ред за извършване на преглед и актуализация на вътрешните актове.

Анализът на създадената организация по отчитането на приходите за републиканския бюджет показа, че не е актуализиран редът за събиране и обработване на информацията относно взетите под отчет и събраните приходи от ДДС при внос и от акцизи, създаден със Заповед № ЗАМ-87 от 23.03.2007 г. на директора на Агенция „Митници”. Не са утвърдени подробни процедури, регламентиращи осъществяването на оперативен контрол за коректност на данните от втори служител и за равнение на данните от различни източници, което поражда риск за непрекъснатото осигуряване на дейността при отсъствие на отговорните служители.

Размерите на събраните и отчетени за 2007 г. и за 2008 г. приходи от ДДС при внос и от акцизи превишават утвърдените със Законите за държавния бюджет на Република България за 2007г. и за 2008 г., съответно с 0.33 и 1.07 на сто за ДДС при внос и 4.50 и 6.69 на сто за акцизите.
Събраните и отчетени приходи от ДДС при внос през 2008 г. са нараснали спрямо 2007 г. с 14.84 на сто, при намаляване на броя на обработените митнически декларации със 7.36 на сто.
Събраните и отчетени приходи от акцизи през 2008 г. спрямо 2007 г. са нараснали с 22.21 на сто.
Нараснал е и размерът на възстановения акциз за 2008 г. спрямо 2007 г. - с 12,1 на сто.

Процесът по възстановяване на акциз не е регламентиран с вътрешни правила и не са определени контролни лимити, което поражда рискове за намаляване на приходите в републиканския бюджет от акцизи, както и за злоупотреби и нередности. Разработени и утвърдени са указания за извършване на проверки в рамките на последващия митнически контрол и указания за извършване на данъчен контрол. При извършените проверки за спазване на процедурите за извършване на последващ контрол се установи, че има случаи на неспазване на утвърдените правила, които пораждат рискове по отношение на ефективното осъществяване на дейността.

През одитирания период не е изградена и внедрена напълно функционираща информационна система за управление на акцизите, което поражда рискове от възникване на проблеми при администрирането на акцизите, включително измами. Не е разработена информационна система, свързана с процесите по осъществяване на последващ контрол в агенцията, което затруднява извършването на проверки за спазването на митническото и акцизното законодателство, и поражда рискове за ефикасното осъществяване на дейността.

Увеличеният информационен обмен със страните-членки на ЕС през първите две години от присъединяването на България е индикатор за изпълнение на ангажиментите при осъществяване на дейностите по административно сътрудничество в областта на акцизите и допринася за спазването на законодателството в тази област на територията на Общността.