07.07.2010 г.
Сметната палата изпрати в прокуратурата части от доклад за извършен одит на финансовото управление на Областна администрация - Перник за периода 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г. Констатациите, съдържащи се в тези части, са относно предоставени имоти държавна собственост за безвъзмездно управление и замени на недвижими имоти – частна държавна собственост.

Член 52, ал. 1 от Закона за Сметната палата гласи : “При наличие на данни за престъпление с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат на прокуратурата. Материалите от одита или одитният доклад са законен повод за образуване на предварително производство.”

Съгласно чл. 52, ал. 3 от Закона за Сметната палата институцията не може да огласява данни от доклад, който е изпратен на прокуратурата. Затова Сметната палата публикува на интернет страницата си доклада за извършения одит на финансовото управление на Областна администрация – Перник, без частите, които са изпратени на прокуратурата.

Сметната палата установи и други нарушения при одита, които са свързани с възлагането на обществените поръчки и управлението на имуществото:

Констатирано е, че системата за финансово управление и контрол в Областна администрация - Перник не действа ефективно, поради което са допуснати пропуски при планирането на обществените поръчки, не са регламентирани процедури по  планиране  на обществените поръчки и не са актуализирани вътрешните правила за провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Докладът в частта му за нарушенията в областта на обществените поръчки е изпратен на министъра на финансите и на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки на основание чл. 43, ал.1 от Закона за Сметната палата.

Не са утвърдени и прилагани контролни процедури върху събирането на приходите от наеми на имоти-държавна собственост, и неиздължените суми от наематели на обекти в края на одитирания период са нараснали два пъти спрямо началото на периода. Не са предприети мерки за прекратяване на договорните отношения с политическа партия за ползвани под наем помещения в Перник и Трън. На синдикати са предоставени за безвъзмездно право на ползване сграден фонд и помещения, без уредени договорни отношения, като части от помещенията незаконосъобразно са преотдадени за търговски цели. Не е упражнен контрол по използването и опазването на имуществото на ученическите лагери в градовете Брезник и Земен.

Сметната палата е дала 14 препоръки на областния управител на Област-Перник за подобряването на управлението на бюджетните средства и имуществото.