04.08.2010 г.

Сметната палата изпрати в прокуратурата част от доклада за извършен одит на финансовото управление на Областна администрация – Русе, за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г. Констатациите в тази част са относно разпоредителна сделка за замяна.

Член 52, ал. 1 от Закона за Сметната палата гласи : “При наличие на данни за престъпление с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат на прокуратурата. Материалите от одита или одитният доклад са законен повод за образуване на предварително производство.”

Съгласно чл. 52, ал. 3 от Закона за Сметната палата, институцията не може да огласява данни от доклад, който е изпратен на прокуратурата. Затова Сметната палата публикува на интернет страницата си доклада за извършения одит на финансовото управление на Областна администрация – Русе, без частта, която е изпратена на прокуратурата.

Докладът в частта му за нарушенията на нормативните актове в областта на обществените поръчки е изпратен на министъра на финансите и на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки на основание чл. 43, ал.1 от Закона за Сметната палата.

Сметната палата е дала 11 препоръки на областния управител на Област Русе за подобряването на управлението на бюджетните средства и имуществото.