27.02.2009 г.

27.02.2009 г.

Сметната палата изпрати в Народното събрание докладите за резултатите от извършени два одита: одит на системите за управление на Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз за периода от 01.01.2006 г. до 30.06.2008 г. и одит на системите за прилагане на Националния стратегически план за развитие на селските райони и Националния стратегически план за рибарство и аквакултури за периода от 01.01.2006 г. до 30.06.2008 г. Двата одита бяха възложени на Сметната палата с Решение на 40-то Народно събрание от 20.06.2008 г., прието в съответствие с чл. 37 ал. 1 от Закона за Сметната палата.

Докладите за резултатите от двата одита са изпратени на Европейската сметна палата и на Представителството на Европейската комисия в България.

Общата оценка от извършения одит на системите за управление на Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз за периода от 01.01.2006 г. до 30.06.2008 г. е следната:

За одитирания период (до 30.06.2008 г.) системата за управление на Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз от гледна точка на взаимодействието и координацията между участниците в този процес отговаря в недостатъчна степен на критериите за ефективност.
Рискови фактори, които застрашават функционирането на системата, освен недобрата координация и взаимодействие между участниците в процеса на управление на средствата от Структурните и Кохезионния фондове, са недостатъчния в количествено и качествено отношение административен капацитет и липсата на ясно разграничение и баланс между правомощията и отговорностите на ключови участници в процеса на управление.
След месец май 2008 г. са предприети конкретни мерки за подобряване на координацията и взаимодействието при управлението на европейските средства. Извършени са промени в организацията на институционалната рамка за управление на средствата от Структурните и Кохезионния фондове, определен е заместник министър-председател, който да подпомага министър-председателя при осъществяване на координацията, контрола и комуникацията на дейностите, свързани с управлението на средствата от Европейския съюз. Създаден е Съвет за координация и оперативно наблюдение на средствата от Европейския съюз, който заседава на равнище министри и на равнище заместник-министри и директори на дирекции.
След 30.06.2008 г. (извън одитирания период) се наблюдава значителен ръст на броя на одобрените проекти и изплатените средства.
Необходимо е да продължат усилията за оптимизиране на структурите за управление на средствата от Структурните и Кохезионния фондове и за усъвършенстване на механизмите и процедурите за кандидатстване, одобрение на проекти по Оперативните програми и мониторинг за тяхното изпълнение.

Основният извод от извършения одит на системите за прилагане на Националния стратегически план за развитие на селските райони и Националния стратегически план за рибарство и аквакултури за периода от 01.01.2006 г. до 30.06.2008 г. е:

Изградените в съответствие с изискванията на регламентите на Европейския съюз системи за прилагане на Националния стратегически план за развитие на селските райони и Националния стратегически план за рибарство и аквакултури създават условия за ефективно и ефикасно изпълнение на приоритетните цели с оглед осигуряване на успешно усвояване на средствата по Програма за развитие на селските райони и Оперативна програма за развитието на сектор “Рибарство”.
Поради факта, че изпълнението на мерките по Програма за развитие на селските райони е в начален етап, а прилагането на мерките по Оперативна програма за развитието на сектор “Рибарство” не е стартирало, не може да се даде оценка за ефективността на създадените системи.

По извършените два одита Сметната палата е отправила общо 48 препоръки за подобряване на системите за управление на Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз и за подобряване на системите за прилагане на Националния стратегически план за развитие на селските райони и Националния стратегически план за рибарство и аквакултури. Препоръките са отправени към заместник министър- председателя по управление на европейските фондове и към министрите: на финансите, на държавната администрация и административната реформа, на икономиката и енергетиката, на транспорта, на регионалното развитие и благоустройството, на околната среда и водите, на труда и социалната политика, на земеделието и храните, и към директора на Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури.