30.03.2022 г.

Сметната палата изпрати на прокуратурата окончателния одитен доклад за извършения одит за съответствие при сключването и изпълнението на договори по Закона за обществените поръчки от „Монтажи“ ЕАД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2020 г. за наличие на данни за престъпление, съгласно чл. 58, ал. 1 от Закона за Сметната палата. Заедно с доклада са изпратени и одитните доказателства към него. Уведомени са Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната следствена служба.

Поради образувано досъдебно производство и на основание чл. 58 ал. 3 от Закона за Сметната палата, данни от одитния доклад не могат да се огласяват до приключването на наказателно производство. Затова одитният доклад ще бъде публикуван на интернет страницата на институцията веднага след приключването на наказателното производство.  

Одитът бе възложен на Сметната палата с Решение от 25.02.2021 г. на 44-то Народно събрание, обнародвано в ДВ, бр. 18 от 02.03.2021 г. Във връзка с това председателят на Народното събрание е уведомен, че приетият окончателен доклад ще бъде предоставен в парламента след приключването на наказателното производство и едва тогава ще има правна възможност да бъде разгледан.

Одитният доклад е изпратен също на изпълнителните директори на „Монтажи“ ЕАД и на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД за изпълнение на препоръките на Сметната палата.