10.02.2010 г.
На основание на чл. 52, ал. 1 от Закона за Сметната палата, със свои решения Сметната палата изпрати на Главния прокурор констатации и одитните доказателства към тях от одитните доклади за извършените одити на:  
- финансовото управление на бюджета и имуществото на Областна администрация – Плевен, за периода от 01.01.2005 г. до 30.06.2009 г.;
- дейността на Районната здравноосигурителна каса в Плевен за периода от 01.01.2005 г. до 30.06.2009 г.

Член 52, ал. 1 от Закона за Сметната палата гласи: “При наличие на данни за престъпление с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат на прокуратурата. Материалите от одита или одитният доклад са законен повод за образуване на предварително производство.”
             Съгласно чл. 52, ал. 3 от Закона за Сметната палата, институцията не може да огласява данни от доклад, който е изпратен на прокуратурата.

Докладът за резултатите от одита на областната администрация-Плевен се изпраща на:
- министъра на финансите и на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки, на основание чл. 43, ал. 1 от Закона за Сметната палата - в частта му за нарушенията на нормативните актове за възлагане на обществените поръчки;
- Министерския съвет, на основание чл. 41, ал. 2 от Закона за Сметната палата;
- Комисията по регионална политика и местно самоуправление към Народното събрание, на основание чл. 41, ал. 3 от Закона за Сметната палата.

Докладът за резултатите от одита на Районната здравноосигурителна каса в Плевен се изпраща на:
- директора на Националната здравноосигурителна каса, на основание чл. 41, ал. 2 от Закона за Сметната палата;
- Комисията по здравеопазването към Народното събрание, на основание чл. 41, ал. 3 от Закона за Сметната палата;
- Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, на основание чл. 41, ал. 3 от Закона за Сметната палата - в  частта му за нарушенията на Кодекса на труда при полагане на извънреден труд.