30.10.2009 г.

Сметната палата внесе в Народното събрание доклада за извършения одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет за периода от 01.01.2008 г. до 31.07.2009 г.

Одитът бе възложен  на Сметната палата с решение на Народното събрание от 20 август 2009 г. Със същото решение институцията бе задължена да внесе в Народното събрание заключителния доклад за него до 30 октомври 2009 г.

Финансовият одит обхвана проверка на сметките и финансовата документация на Министерския съвет с цел да се установят законосъобразността, достоверността и редовността на водената счетоводна отчетност, както и законосъобразността на събирането, съхраняването, управлението, разходването и отчитането на имуществото през одитирания период.

Докладът за извършения одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет за периода от 01.01.2008 г. до 31.07.2009 г. е  изпратен на Главния прокурор на Република България с решение на Сметната палата съгласно член 52, ал. 1 от Закона за Сметната палата.  

Член 52, ал. 1 от Закона за Сметната палата гласи : “При наличие на данни за престъпление с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат на прокуратурата. Материалите от одита или одитният доклад са законен повод за образуване на предварително производство.”

Съгласно чл. 52, ал. 3 от Закона за Сметната палата институцията не може да огласява данни от доклад, който е изпратен на прокуратурата.

Продължава одитът на изпълнението по бюджета на Министерския съвет за периода от 01.01.2009 г. до 31.07.2009 г.: на политика „Определяне на националните приоритети и координация на политиките”; на програма „Национален компенсационен жилищен фонд”; на програма „Администрация”. Той също бе възложен на Сметната палата от Народното събрание. Заключителният доклад за него трябва да бъде внесен до 30 ноември 2009 г. в Народното събрание. При този одит се проверяват ефективността, ефикасността и икономичността на действията на Министерския съвет по изпълнение на съответната политика и програми през одитирания период.