22.12.2010 г.

22.12.2010

Сметната палата извърши одит на финансовото управление на Областна администрация Враца за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

При одита Сметната палата установи, че са допуснати съществени грешки и нередности при управлението и разпореждането с имуществото: в отделните административни звена работят с различни бази данни за балансовите стойности на имотите - държавна собственост. Промените в резултат на разпоредителни сделки не са осчетоводени или са осчетоводени със закъснение. Юридически и физически лица са ползвали имущество - публична държавна собственост, без договори за наем. По време на одита със заповеди на областния управител са предприети мерки за прекратяване на неправомерното ползване на имотите.
Не е осъществяван ефективен контрол на състоянието, поддържането и ползването на имотите – държавна собственост, в резултат на което има случаи на самонастаняване и ползване на имоти, управлявани от областната администрация, без договорни правоотношения. Не е упражняван необходимият контрол при определянето на наемните цени и съобразяването им с минималните изисквания на чл. 41, ал.1 от Правилника за прилагането на закона за държавната собственост при отдаването под наем на имоти за търговски цели. Значителна част от застроените недвижими имоти - частна държавна собственост, управлявани от Областна администрация Враца през одитирания период, не са ползвани.
Създадената организация и взетите управленски решения за управлението и разпореждането с имуществото на Областна администрация Враца са оценени като неефективни и неефикасни.

Системите за финансово управление и контрол, прилагани до юни 2009 г., не са съобразени с нормативните изисквания и не осигуряват осъществяването на ефективен и ефикасен контрол върху управлението на бюджетните средства.

Не са прилагани процедурите за предварителен контрол и двоен подпис, което е допринесло за увеличаване на рисковете от вземането на незаконосъобразни решения при управлението на бюджетните средства.

Неправилно са отчетени възстановени режийни разходи от наематели като приходи, което оказва влияние върху вярното и точното представяне на информацията за финансовото състояние на Областната администрация. Изплатени са възнаграждения на лица по граждански договори, без да са представени приемо-предавателни протоколи за извършената работа.
Не е спазен принципът на текущото начисляване при отчитането на приходите и разходите, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства.
Пропуските във функционирането на счетоводната система са съществени. Годишния финансов отчет за 2009 г. на Областна администрация Враца не дава вярна и честна представа за нейното имуществено и финансово състояние.

Последната извършена инвентаризация е към 31.12.2006 г., с което не са спазени разпоредбите на Закона за счетоводството. В счетоводните регистри са заведени активи без да е посочен техният брой, вид, марка, модел и инвентарен номер. Не е извършвана преоценка на дълготрайните материални активи и преглед на съществуващите счетоводни оценки, съгласно указанията на Министерство на финансите.

При констатациите в точка 4.3.3. на доклада одиторите констатират наличие на данни за престъпление. С решение на Сметната палата тази част от одитния доклад е изпратена на Главния прокурор.
Съгласно чл. 52, ал. 3 от Закона за Сметната палата, институцията не може да огласява данни, които са изпратени на прокуратурата. Затова докладът за резултатите от одита на финансовото управление на Областна администрация Враца за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. е публикуван на интернет страницата на Сметната палата без тази част.

Докладът в частта му за нарушенията на нормативните актове в областта на обществените поръчки е изпратен на министъра на финансите и на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.
    
    Сметната палата е дала 11 препоръки на областния управител на Областна администрация Враца за подобряване на дейността.