05.06.2008 г.
Във връзка с възникнали въпроси по повод на извършения от Сметната палата одит на изпълнението на дейността по управление и разпореждане с недвижими имоти – частна държавна собственост, на Министерството на отбраната за периода 01.01.1998 г. до 31.12.2005 г. , Сметната палата съобщава следното:

Съгласно Закона за Сметната палата Сметната палата изготвя два вида доклади за извършените одити – одитен доклад, и въз основа на него - обобщен доклад за резултатите, който съдържа най-важните констатации, изводи и оценки и отправените препоръки към одитирания обект.

И двата доклада са публични. Докладите за резултатите от одитите се публикуват на интернет страницата на Сметната палата и са достъпни за всеки. Достъп до одитните доклади се осигурява по Закона за достъп до обществена информация, т.е., те са достъпни за всеки, който ги поиска от Сметната палата.

На основание на решение на Сметната палата № 038 от 21 .02. 2008 г. докладът за резултатите от одита на изпълнението на дейността по управление и разпореждане с недвижими имоти – частна държавна собственост, на Министерството на отбраната за периода 01.01.1998 г.- 31.12.2005 г., заедно с препоръките до министъра на отбраната, е изпратен на министър-председателя на РБ и на председателя на Комисията по отбрана в Народното събрание на основание чл. 41 ал. 3 от Закона за Сметната палата. Докладът за резултатите е 35 листа.

По искане на г-н Бойко Великов, председател на Комисията за борба с корупцията към 40-то Народно събрание (писмо от 07.04.2008 г.), Сметната палата му е предоставила пълния одитен доклад от извършения одит на изпълнението на дейността по управление и разпореждане с недвижими имоти – частна държавна собственост, на Министерството на отбраната. Този доклад е 76 листа. Той е предоставен на г-н Великов с писмо от 11.04. 2008 г. По Закона за достъп до обществената информация този доклад е предоставен и на медии, които са го поискали.

Поради възникналия интерес и спазвайки принципа за прозрачност Сметната палата изпрати днес екземпляр от одитния доклад за цитирания одит на председателя на Народното събрание г-н Георги Пирински.

Докладът за извършения одит на изпълнението на дейността по управление и разпореждане с недвижими имоти – частна държавна собственост, на Министерството на отбраната за периода 01.01.1998 г. до 31.12.2005 г. ще бъде предоставен на всеки, който го поиска от Сметната палата, както и всички доклади от други одити.