20.09.2002 г.

 

СМЕТНАТА ПАЛАТА ИЗПРАЩА

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

И НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДОКЛАДА ЗА ИЗВЪРШЕНИЯ  ОДИТ

ВЪВ ВЪРХОВНИЯ   КАСАЦИОНЕН СЪД

На свое заседание Сметната палата реши доклада за резултатите от извършения одит на изпълнението на бюджетната сметка и управлението на имуществото на Върховния касационен съд за периода от 01.01.2000 г. до 30.09.2001 г. да се изпрати на Висшия съдебен съвет, първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, и на министъра на правосъдието, председателстващ Висшия съдебен съвет.

Одитът обхвана спазването на изискванията на Закона за устройството на държавния бюджет, на законите за държавния бюджет за 2000 г. и за 2001 г. и постановленията на Министерския съвет за изпълнението на двата държавни бюджета, и на Закона за обществените поръчки.

Одитният доклад е приет с решение на заседание на Сметната палата на 04.07.2002 г.

На Висшия съдебен съвет и министъра на правосъдието ще се изпратят и копия от сключените договори между Върховния касационен съд и фирмите "Енемона" АД, Козлодуй, и "Актив-София", ООД, за извършване на ремонти в сградата на Съдебната палата.

Докладът за извършения одит на изпълнението на бюджетната сметка и управлението на имуществото на Върховния касационен съд.