08.04.2011 г.
Сметната палата изпраща на прокуратурата доклада за извършения одит на изпълнението на реда за предписване и получаване на лекарства, предназначени за лечение на злокачествени заболявания по реда и условията на Наредба № 34 от 2005 г. за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2009 г.

Причината за това е, че в резултат от забавяне на въвеждане в експлоатация на информационна система с повече от две години, е изтекъл срокът на закупените и платени изцяло лицензи за софтуера, без те да са използвани реално. С платените, но неизползвани и вече с изтекъл срок лицензи в размер на 874 180 лв., са налице данни за вреди при изпълнението на бюджета на Министерството на здравеопазването. След оповестяването на одитния доклад от Сметната палата министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов заяви в интервю, че информационната система няма да проработи. Това поставя под съмнение и целесъобразността на платената изцяло авансово обща сума по договора в размер на 2 145 937 лв.

С разработване и внедряване на централизирана информационна система за отпускане на медикаменти по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване е трябвало да се улесни процесът до крайното получаване на лекарства от пациентите. Целта е била автоматизиран обмен на данни между лечебните заведения, принадлежащите им аптеки, РЦЗ, доставчиците на медикаменти и медицински изделия и МЗ.

Сметната палата установи небрежност при планирането и лошо управление на проекта за изграждане на централизирана информационна система. Хардуерната обезпеченост на работните места в лечебните заведения не е предвидена от самото начало на проекта, а възниква като проблем две години след сключването на договора за разработване на заданието за проектиране. Като една от причините за забавянето на изпълнението на проекта се посочват многократните изменения на нормативната уредба.

Липсата на централизирана информационна система влияе негативно върху ефективността и ефикасността от използване на средствата за лечение на пациенти със злокачествени заболявания.