02.02.2010 г.
Сметната палата внесе в Народното събрание одитните доклади и докладите за резултатите за извършените одити на:
- финансовото управление на бюджета и имуществото на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за периода от 01.01.2005 г. до 30.09.2009 г. ;
    - финансовото управление на бюджета и имуществото на Агенция „Пътна инфраструктура” за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2009 г. и на процедурите по възлагане на обществените поръчки за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2009 г.
- финансовото управление на бюджета и имуществото на Държавен фонд “Земеделие” за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2009 г.

Трите одита бяха възложени с решения на 41-то Народно събрание.  

Одитните доклади за извършените три одита, заедно с одитните доказателства, се изпращат на Главния прокурор на Република България с решения на Сметната палата съгласно член 52, ал. 1 от Закона за Сметната палата.                           

Член 52, ал. 1 от Закона за Сметната палата гласи: “При наличие на данни за престъпление с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат на прокуратурата. Материалите от одита или одитният доклад са законен повод за образуване на предварително производство.”

Съгласно чл. 52, ал. 3 от Закона за Сметната палата, институцията не може да огласява данни от доклад, който е изпратен на прокуратурата.
 
Докладът за резултатите от одита на ПУДООС се изпраща на министъра на околната среда и водите, в качеството му на председател на Управителния съвет и на изпълнителния директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Докладът за резултатите от одита на Агенция „Пътна инфраструктура” се изпраща на министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание на чл. 41, ал. 2 от Закона за Сметната палата, а за нарушения на нормативни актове в областта на обществените поръчки се изпраща и на министъра на финансите и на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки на основание на    чл. 43, ал. 1 от Закона за Сметната палата.

Докладът за резултатите от одита на Държавен фонд “Земеделие”  се изпраща на:
- министъра на земеделието и храните на основание на чл. 41, ал. 2 от Закона за Сметната палата.
- Европейската сметна палата и на Европейската комисия на основание на     чл. 50, ал. 4 от Закона за Сметната палата.
- на министъра на финансите и на изпълнителния директор на Агенцията за  обществени поръчки на основание на чл. 43, ал. 1 от Закона за Сметната палата.
- на Агенцията за държавна финансова инспекция на основание на чл. 41, ал. 3 от Закона за Сметната палата.