01.11.2011 г.

Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров, председателят на УС на Института на вътрешните одитори Людмил Спасов и председателят на УС на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) Бойко Костов подписаха днес споразумение за сътрудничество.

Практическата цел на споразумението е да допринесе за подобряване на контролната среда в България в сферата на публичните и корпоративните финанси. Досега трите организации си сътрудничиха неформално. Те ще продължат да взаимстват добрите световни практики в работата си, са единодушни техните ръководители.

Общо около 1500 одитори от трите ведомства проверяват годишно над 25 000 публични и частни предприятия и организации.

Сметната палата, Институтът на вътрешните одитори и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители ще си сътрудничат чрез съвместни мероприятия за обмяна на опит (работни срещи, семинари, дискусии, кръгли маси, конференции и др.), съвместно извършване на анализи и оценки на действащи нормативни актове и практики, съвместни обучения по управление, управление на риска, вътрешен одит и др.