20.06.2011 г.
Във връзка с писмо от 13.VІ.2011 г. от г-н Цони Цонев, председател на Комисия “Професионална етика и превенция на корупцията “ към ВСС, с  искане Сметната палата да извърши проверка на декларациите от г-жа Владимира Янева Янева-Манолева,  Сметната палата съобщава следното:

Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров посочи в отговор до г-н Цонев, че Сметната палата при своите ежегодни проверки на декларациите  по Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности, е проверила декларираното от госпожа Янева.

При извършваните проверки на декларациите и уведомленията, подадени от г-жа Владимира Янева Янева-Манолева в периода от 01.01.2007 г. до 2010 г. ,  резултатите са следните:
-    при проверките през 2007, 2009 и 2010 г. не са констатирани несъответствия.
-     проверката, извършена през 2008 г. по отношение на г-жа Владимира Янева Янева-Манолева е завършила със следното заключение за несъответствие:
„Подала уведомление. Не е декларирала ипотека на апартамент с площ 107,25 кв.м. в гр. София за обезпечаване на банков кредит в размер на 50000 евро.”

Сметната палата припомня, че проверките се извършват до шест месеца след крайния срок за подаването на декларациите, след което заключенията за несъответствие се публикуват на интернет страницата на Сметната палата.  Цитираното несъответствие е публикувано на интернет страницата през януари 2009 г. в “Списък на лица по чл. 2, ал.1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), с ежегодна декларация или уведомление, подадени през 2008 г., за които проверката по чл. 7 от закона е приключила със заключение за несъответствие”.
Списъкът с имената на лицата, за които проверката е приключила със заключение за несъответствие, е изпратен на изпълнителния директор на Национална агенция по приходите за предприемане на действия по реда на ДОПК и на председателя на Държавна агенция ”Национална сигурност”. С писмо изпълнителният директор на НАП е уведомил председателя на Сметната палата за резултатите от приключили проверки. Писмото също е публикувано на сайта на Сметната палата. По отношение на 93 лица по приложен списък, между които и по отношение на г-жа Владимира Янева Янева-Манолева /пор. № 18 от списъка/, въз основа на всички установени факти и обстоятелства, имащи отношение към данъчни и осигурителни задължения и извършената съпоставка между притежаваното имущество от лицата и придобитите доходи/приходи/ не са установени несъответствия и не се налага предприемането на по-нататъшни действия.

Съгласно ЗПИЛЗВДД, Сметната палата няма законово основание да извършва проверки на декларациите, подадени преди 01.01.2007 г.
    
Проверката на декларациите, подадени през 2011 г. (в които се декларират доходи и имоти за 2010 г.) ще бъде извършена в съответствие  с процедурата по чл. 7 от ЗПИЛЗВДД и резултатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Сметната палата в края на годината.