23.01.2012 г.

Проф. Валери Димитров, председател на Сметната палата, и Красимир Стефанов - изпълнетилин директор на Националната агенция по приходите, подписаха споразумение за сътрудничество между двете институции.

Целта на споразумението е да стане още по-добро взаимодействието между двете институции, като се детайлизират комуникацията, редът и срокове за обмен на информация, за достъп до базите данни, за по-добра събираемост на приходите от публични вземания  и в крайна сметка за по-ефективно осъществяване на дейностите, възложени на Сметната палата и НАП.

Двете институции имат подписано споразумение през 2006 г., но то не регламентира всички области на сътрудничество. През този период настъпват и законодателни промени, които се налага да бъдат отразени.

Сътрудничеството между двете институции вече се определя по 4 закона – Закона за политическите партии, Изборния кодекс, Закона за обществените поръчки, Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности.

В областта на контрола на финансирането на партиите и на предизборните кампании с това споразумение изпълняваме и препоръка на GRECO – това е Групата на държавите, борещи се срещу корупцията. Препоръката на ГРЕКО най-общо казано е да се засили взаимодействието между СП и НАП в областта на финансовия контрол на партиите. Нов момент в споразумението е именно сътрудничеството ни в областта на финансовия контрол на партиите.