18.05.2011 г.

Министерството на финансите и Сметната палата на Република България сключиха днес споразумение за сътрудничество. То е обвързващо и за Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” (ИАОСЕС) и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) по отношение на техните функции. Споразумението отменя споразумения между Сметната палата и Министерството на финансите от 2006 г. и между Сметната палата и Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол от 2002 година.

Документът е действащ механизъм за координация и взаимодействие между двете институции, който ще помогне за повишаването на ефективността на контрола и одита, включително върху средства от Европейския съюз и за подобряване на управлението на публичните средства и дейности. Същевременно ще се намали тежестта върху проверяваните организации, като се сведе до минимум съвпадението в обхвата и времето на контрол и одит.

Подписващите страни се обединиха в оценката си, че споразумението е изключително навременно и ще допринесе за намаляване на нарушенията и по-ефективно, ефикасно и икономично разходване на публичните финанси.

Сметната палата ще получава от директора на АДФИ до 1 октомври всяка година обобщена информация за извършените финансови инспекции през предходните 12 месеца, при които са проверявани въпроси, свързани с възлагане на обществени поръчки, а изпълнителният директор на ИАОСЕС ще изпраща на Сметната палата обобщена информация за извършените одити. Сметната палата ще използва получената информация при изготвянето на годишната програма за одитната си дейност.
След приемане на годишната програма за одитната дейност председателят на Сметната палата ще я изпраща на министъра на финансите, заедно с информация за одитите, при които ще бъдат извършвани проверки в областта на възлагането на обществени поръчки, одитите, които ще засегнат дейността на управляващите органи и междинните звена по оперативни програми, и одитите на конкретни проекти/бенефициенти, финансирани със средства от ЕС.

Сътрудничество при осъществяване на последващ контрол в областта на обществените поръчки

При финансови инспекции, които включват проверки на обществени поръчки, директорът на АДФИ ще уведомява председателя на Сметната палата. Председателят  на Сметната палата от своя страна ще изпраща до директора на АДФИ списък с процедурите по Закона за обществените поръчки, които ще бъдат проверени при одитите, обхващащи и обществени поръчки. Целта е обществена поръчка, която ще проверява едната институция, да не бъде включвана в обхвата на проверките на другата.
Директорът на АДФИ ще може да препраща на Сметната палата получени от него сигнали или жалби във връзка с възлагане на обществени поръчки, когато съответният възложител е предвиден за одит в годишната програма за одитната дейност на Сметната палата.
Когато в одитен доклад на Сметната палата се съдържат констатации за нарушения на подзаконовите актове по прилагането на ЗОП, съответните констатации от окончателния одитен доклад ще се изпращат до директора на АДФИ, а той от своя страна ще уведомява Сметната палата за резултатите от извършените финансови инспекции, включително и за броя на актовете за установяване на административни нарушения.
Сметната палата и АДФИ създават и поддържат бази от данни за проверените от тях процедури за възлагане на обществени поръчки и обменят информация за тях.

Взаимодействие при извършване и докладване на одити/финансови инспекции на средства от Европейския съюз

Председателят на Сметната палата ще изпраща на министъра на финансите извлечение от всеки връчен проект на одитен доклад, както и съответната част от окончателния одитен доклад, когато съдържат негативни констатации по разходването на средства от ЕС.

Информацията ще се предоставя и на дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите в качеството й на Сертифициращ орган, и на ИАОСЕС в качеството й на Одитен орган.
Изпълнителният директор на ИАОСЕС също ще изпраща информация до председателя на Сметната палата и до директора на АДФИ при констатирани нарушения при възлагане на обществени поръчки.
В края на всяка година министърът на финансите ще изпраща на Сметната палата обобщена информация за предприетите действия по получените от Сметната палата одитни доклади.
Той ще изпраща на Сметната палата и на ИАОСЕС обобщена информация за изпълнените през предходната година от звена за вътрешен одит одитни ангажименти на средства от ЕС.