01.12.2004 г.

Сметната палата и Комисията за борба с корупцията в съдебната система ще подпишат споразумение

01.12.2004 г.

Сметната палата и Комисията за борба с корупцията в съдебната система ще подпишат днес, 01.12.2004 г., от 14 часа на ул. "Съборна" 9, споразумение за сътрудничество и взаимодействиe.

Сметната палата и Комисията за борба с корупцията в съдебната система ще си сътрудничат и взаимодействат чрез периодичен обмен на информация.

Сметната палата ще предоставя на Комисията информация за незаконосъобразни действия на органи на съдебната власт при извършени одити на Сметната палата, за неизпълнени препоръки от одити на Сметната палата, за липса на  съдействие за извършване на одит, за неподадени декларации за доходите и имуществото на съдии, прокурори и следователи.

Комисията ще предоставя на Сметната палата информация за корупционно поведение и закононарушения от служители на Сметната палата при осъществяване на одити в органите на съдебната власт.

Страните по споразумението ще си сътрудничат и чрез предложения за усъвършенстване на законодателството  за предотвратяване на корупционни рискове, чрез предоставяне на експертна помощ и организиране на съвместни работни срещи, семинари и други инициативи във връзка с противодействието на корупцията. 

 

Отдел "Връзки с обществеността
и издателска дейност"
Тел./факс: 981 75 43, тел.: 935 74 17               
e-mail: sp-void@otel.net