14.05.2024 г.

Сметната палата и Институтът за развитие на публичната среда /ИРПС/ обсъдиха възможности за сътрудничество в дългосрочен план по контрола на финансирането на политическите партии като част от политиката на одитната институция за активни контакти със заинтересованите страни за осигуряване на прозрачност на разходването на публичните средства.

В срещата участваха заместник-председателят на Сметната палата Тошко Тодоров, Христина Тодорова - съветник, Мариана Кацарова - директор на Дирекция „Правно-нормативно обслужване“, Тома Дончев – директор на Дирекция „Развитие на одитната дейност“, Енита Еникова - директор на Дирекция „Връзки с обществеността, международна дейност и протокол“ и Малина Симеонова - началник на Отдел „Политически партии“ в Одитна дирекция „Специфични одити“.  От страна на ИРПС взеха участие Ива Лазарова - изпълнителен директор, и Диана Ефтимова - председател на Управителния съвет.

 „През последните години Сметната палата е направила много в процеса по изсветляване на средствата на политическите партии, коалиции и инициативни комитети, не само по време на избори, а и при извършването на контрол на цялостната им финансова дейност. Ставаме все по-прецизни в осъществяването на този контрол“, заяви г-н Тодоров.

„Като извършваме граждански мониторинг на парите на партиите и внимателно следим финансирането на участниците в изборите, ползваме данни от Единния регистър по Изборния кодекс /ЕРИК/, поддържан от Сметната палата. Нашите впечатления са, че той се усъвършенства все повече“, каза г-жа Лазарова.

Г-н Тодоров запозна гостите с примери от практиката на Сметната палата при финансовия контрол и одитите на политическите субекти, както и със случаи, когато Сметната палата е сезирала прокуратурата за нередности. Заместник-председателят посочи още, че експертите на Сметната палата оказват консултантска помощ при запитвания, а по време на кампанията за местните избори през 2023 г. одитната институция съвместно с „Информационно обслужване“ АД е провела онлайн обучения, за да подпомогне участниците в изборите във връзка с обновяване на ЕРИК и промяна в начина на въвеждане на данни, както и във връзка с изготвянето и подаването на отчетите им пред Сметната палата.

Г-жа Ефтимова обърна внимание, че анализът на ИРПС за последните избори е показал, че участниците в изборите харчат за реклама в социалните медии много по-големи суми от тези, които се дават на традиционните медии, а г-н Тодоров уточни, че това може да се проследи по време на последващия одит. Сред предложенията от страна на Института бе да се направи регистър на изразходваните средства за медийни услуги.  

Представителите на Сметната палата и на Института за развитие на публичната среда обсъдиха възможността за подписване на меморандум за сътрудничество между институцията и НПО-то.