30.01.2012 г.
В петък, 27 януари 2012 г., се състоя среща между ръководството на Сметната палата и представители на ръководството на Института за дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС).

На срещата са обсъдени въпроси, свързани с изпълнението на препоръка на Групата на държавите, борещи се срещу корупцията (ГРЕКО) към регистрираните одитори.

Набелязани са мерки за предотвратяване на конфликт на интереси и зависимост на регистрираните одитори от политическите партии, когато ги одитират.

Преди партиите да представят финансовите си отчети в Сметната палата, отчетите   им подлежат на независим финансов одит и заверка от независим финансов одитор, ако са получили или изразходвали пари или имущество на стойност над 50 000 лв. Разходите за одита и заверката на финансовите отчети са за сметка на съответната политическа партия.

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ