28.05.2008 г.
Сметната палата на Република България, представлявана от председателя й проф. Валери Димитров, и Държавната агенция “Национална сигурност”, представлявана от председателя й Петко Сертов, подписаха споразумение за сътрудничество и взаимодействие.

Сметната палата и Държавната агенция “Национална сигурност” ще си сътрудничат и взаимодействат при осъществяване на функциите им, определени със Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД) и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, с цел предотвратяване на придобиване на имущество с нерегламентиран произход.

Те ще обменят информация за ефективността на нормативната база и нейното прилагане, както и за констатирани нарушения на нормативните актове, установени при проверката на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности. Двете институции ще обменят и информация, необходима за извършване на проверката по декларациите на лицата по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД.

При неподаване на декларация от лицата, заемащи висши държавни длъжности, както и когато е съставено заключение за несъответствие, председателят на Сметната палата ще уведомява председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".